Sčítanie obyvateľstva

Základné informácie

Sčítanie obyvateľov je najvýznamnejším štátnym štatistickým zisťovaním. Štandardne sa vykonáva každých 10 rokov. Rok 2021 je rokom sčítania. Po prvýkrát v histórii Slovenska prebieha integrovaným spôsobom.

 • Sčítanie domov a bytov od 01.06.2020 – 12.02.2021

Článok sčítania domov a bytov

zodpovední: bez účasti obyvateľov, zabezpečujú ho obce v spolupráci so správcami bytových domov (sčítanie domov, budov bez ohľadu na to, či je objekt obývaný, aj nebytové budovy, iné obydlia).

 • Sčítanie obyvateľov od 15.02.2021 – 31.03.2021

Najčastejšie otázky k SODB 2021

Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní

Čo znamená “Plne elektronické a integrované”?

povinná osoba: obyvateľ o ktorom sa údaje zisťujú, zákonný zástupca obyvateľa, štatutárny zástupca (väzni – informácie z dostupných databáz, obyvatelia v zariadeniach – sčítavajú ich stacionárni asistenti,  digitálne vylúčení t. j. starší obyvatelia žijúci sami – sčítavajú ich mobilní asistenti).

Sčítavajú sa všetci  všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom je aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Obyvatelia sa môžu sčítať sami prostredníctvom tabletu, PC, mobilu z domu. Nikto neurčuje čas ani miesto sčítania. Tí, ktorí sú digitálne vylúčení požiadajú obec o sčítacieho asistenta alebo môžu prísť na kontaktné miesto v obci.

 

Rozhodujúci okamih sčítania (dátum, ku ktorému sa vzťahujú údaje zo sčítania) je polnoc z 31.12.2020-01.01.2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie šesť kalendárnych týždňov pričom odpovedá na údaje v súlade s opatrením ŠÚ č. 44/2020 (pozn. v skrátenej forme):

 • miesto trvalého pobytu,
 • miesto súčasného pobytu,
 • pobyt v zahraničí a rok príchodu do krajiny od roku 1980,
 • pohlavie pri narodení alebo pri zmene pohlavia,
 • dátum narodenia,
 • rodinný stav,
 • rok uzavretia manželstva,
 • počet živonarodených detí,
 • štát a miesto narodenia,
 • štátna príslušnosť,
 • súčasná ekonomická aktivita obyvateľa,
 • zamestnanie ktoré obyvateľ vykonáva,
 • odvetvie ekonomickej činnosti v ktorom má obyvateľ zamestnanie,
 • postavenie v zamestnaní,
 • najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
 • miesto výkonu zamestnania je adresa jeho pracoviska,
 • miesto školy, do ktorej obyvateľ dochádza,
 • periodicita dochádzky do zamestnania alebo do školy,
 • spôsob dopravy do zamestnania alebo do školy,
 • národnosť,
 • materinský jazyk,
 • náboženské vyznanie,
 • vzťahy medzi členmi domácnosti.

 

Ostatné informácie a zaujímavosti zo sčítania dostupné na:

https://www.scitanie.sk/
Tlačová správa ŠÚ SR október 2020 – SODB 2021

X