Školský úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Školský úrad

Referent pre školský úrad

Ing. Anna Murcinová
02/40204880
anna.murcinova@vrakuna.sk

Bc. Iveta Wildová
02/40204880
iveta.wildova@vrakuna.sk

 

Úradné hodiny:

Pondelok            14,00 – 16,00
Streda                 10,00 – 12,00

 

V zmysle § 7 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Mestská časť Bratislava-Vrakuňa školským úradom.

Školský úrad pre školy, ktorých zriaďovateľom je obec, vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve nasledovné činnosti:

  • výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy
  • kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii štátnej školskej inšpekcie
  • vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa je zriaďovateľ troch základných a troch materských škôl.

Všetky školy sú samostatné právne subjekty.

 

Sprievodca školským rokom 2022/2023 – Vrakuňa

 

 

Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska , ZŠ Železničná a ZŠ Žitavská v Bratislave – Vrakuňa

 

 

 

 

Legislatíva:

VZN Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sú platné pre školstvo:

  1. VZN č.5 o určení školských obvodov pre základné školy
  2. VZN č.6 o určení školských obvodov pre materské školy
  3. O povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa platné od 01.01.2016
  4. VZN č.1/2021 zo dňa 29.6.2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Legislatíva týkajúca sa školstva:

https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/

Žiadosti:

Žiadosť na jednorazový vstupný balíček pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti

 

Z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Bratislavského samosprávneho kraja sme koncom roka 2015 nakúpili nábytok do 2 tried v objekte na Bodvianskej, ktorý rekonštruujeme pre nové štyri triedy materskej školy.

 V treťom novembrovom týždni sa začali stavebné práce na objekte, ktoré budú dokončené v roku 2016.

Bodvianska

Avšak, dotácie na zariadenie nových tried sme museli vyčerpať do konca roku:

  1. dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách v roku 2015

3 500 EUR

  1. dotácia Bratislavského samosprávneho kraja v rámci projektu Naša škôlka – Náš kraj

 4 000 EUR

NasaSkolka NasaSkolka1 NasaSkolka2

Z dotácie MŠ bol zrealizovaný nákup detských nábytkových zostáv a šatňových skriniek.

Z dotácie BSK bol zrealizovaný nákup detských stoličiek, detských postieľok s roštami a matracmi, stoly.

Požiadavka na rozšírenie kapacít materskej školy MŠ Kríková v objekte na Bodvianskej ulici vyplynula z nedostatku miest na umiestnenie detí predškolského veku do materských škôl v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. V objekte je možné vytvoriť štyri triedy s kapacitou 80 miest. Objekt je stavebne rozdelený na 2 samostatné časti, z ktorých každá pozostáva z dvoch miestností. Momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce týchto dvoch tried.

Súčasná kapacita MŠ Kríková s elokovaným pracoviskom Šíravská je 223 detí. Po ukončení realizácie projektu v objekte na Bodvianska bude môcť materská škola umiestniť až 303 detí predškolského veku s celodennou prevádzkou. Celkovo tak bude v mestskej časti vytvorených 557 miest pre detí predškolského veku v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Vrakuňa. Vzhľadom na narastajúci demografický vývoj a 681 evidovaných detí vo veku 3-6 rokov je pridelená dotácia veľkým prínosom pre mestskú časť .

Projekt NAŠA ŠKOLKA – NÁŚ KRAJ                                                                                                    Projekt ROZŠIROVANIE KAPACÍT MATERSKÝCH ŠKÔL
je financovaný s podporou:                                                                                                                    je financovaný s podporou:

logo_MSVVAS_SR

 

 

 

 

Materská škôlka na Bodvianskej ulici  otvorená !

Tak sa nám to podarilo! Dňa 4.sptembra 2017 sme v našej novootvorenej škôlke na Bodvianskej ul. privítali 88 detičiek.

Tak, ako sme Vás už v minulosti informovali, v tomto objekte  už škôlka od roku 2005 bola, ale predchádzajúce vedenie sa rozhodlo využiť objekt  pre iné aktivity a škôlku zrušiť.

Pre  nedostatok kapacity materských škôlok v posledných 2 rokoch sme sa rozhodli objekt obnoviť a rozšíriť kapacity pre naše malé detičky.  Na vybudovanie plnohodnotnej škôlky so 4 triedami, kuchyňou a jedálňou  sme použili cca  600 000 eur. Nebolo to ľahké. Našli sme  ich v našom rozpočte,  aj v mimorozpočtových  zdrojoch. Požiadali sme o dotáciu Ministerstvo školstva a Bratislavský samosprávny kraj.

Rekonštruovať sme začali ešte v roku 2016. Proces verejného obstarávania bol dlhý a náročný. Počas rekonštrukcie sa  vyskytlo veľa nepredvídaných situácii – havárie, vlámačky, poruchy na rozvodoch tepla a plynu. Ako posledný sa rekonštruoval objekt bývalej jedálne pre dôchodcov. Moderná školská jedáleň je vybavená kvalitnou technológiou a moderným príslušenstvom.

Na revitalizáciu zadného  areálu škôlky nám však  už neostali  tento rok žiadne finančné prostriedky. Zapojili sme sa do výzvy Úradu vlády na obnovu detských ihrísk a školských areálov. Začiatkom septembra  sme dostali správu, že výzva bola zrušená.

Na jeseň zrevitalizujeme zadný priestor, vysadíme trávu. Do rozpočtu 2018 zapracujeme dobudovanie areálu s plnohodnotnými detskými prvkami a hneď ako nám to  jarné počasie dovolí, ho vybudujeme. Veríme, že všetky detičky budú spokojné v nových a moderných priestoroch v materskej škole.


 

 

 

 

 

 

 

Projekt ROZŠIROVANIE KAPACÍT MATERSKÝCH ŠKÔL
je financovaný s podporou:

 

logo_MSVVAS_SR

 

X