Organizačná štruktúra

Na základe § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  ust.§ 17 ods. 5 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov a v súlade so znením článku 20 ods. 6 písm. n) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení platných dodatkov vydal JUDr. Ing. Martin Kuruc – starosta mestskej časti Bratislava – Vrakuňa „Rozhodnutie o zmenách organizačnej štruktúry a organizačného poriadku  Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ s účinnosťou od 15. 09. 2020, v rozsahu podľa organizačných zmien uvedených v Organizačnej štruktúre Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Organizačné zmeny boli v súlade s § 237 ods.2 písm. c/ Zákonníka práce dňa  07.09.2020 prerokované so zástupcami ZO SLOVES pri Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.

Rozhodnutie starostu o organizačných zmenách Miestneho úradu 15.09.2020

Organizačný poriadok 2020

X