Organizačná štruktúra

JUDr. Ing. Martin Kuruc – starosta Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa:

Na základe znenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  ust.§ 17 ods. 5 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov a v súlade so znením článku 20 ods. 6 písm. n) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení platných dodatkov vydávam rozhodnutie o zmenách organizačnej štruktúry a organizačného poriadku  Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s účinnosťou od 1. 1. 2020.

v rozsahu podľa organizačných zmien uvedených v Organizačnej štruktúre Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Organizačné zmeny boli v súlade s § 237 ods.2 písm. c/ Zákonníka práce prerokované so zástupcami ZO SLOVES pri Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Vrakuňa dňa  23.12.2019.

Rozhodnutie bude oznámené zamestnancom Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa jeho zverejnením na úradnej tabuli a webovej stránke Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.

V Bratislave dňa 23.12.2019

Rozhodnutie v PDF

 

Organizačný poriadok 2020

X