Opatrovateľská služba

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov schválené Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 07.12.2021 č. 400/XXII/2021

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, zapísaná v Registri poskytovateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji, poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) sociálnu službu podľa § 41 Opatrovateľská služba
V súlade s § 104 zákona sa podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby hodnotia podľa prílohy č. 2 zákona. Príloha č. 2 časť A podrobne určuje 4 oblasti

  • dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd,
  • procedurálne podmienky,
  • personálne podmienky,
  • prevádzkové podmienky.
    kritériá,
    štandardy,
    indikátory kvality poskytovanej sociálnej služby

Účelom stanovenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby, ich realizácia a hodnotenie, je najmä zvýšiť kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb, obmedziť a eliminovať riziko ich sociálneho vylúčenia a naopak podporiť sociálnu inklúziu osôb odkázaných na poskytovanie sociálnej služby. Záujmom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa je poskytovať sociálnu službu na vysokej profesionálnej úrovni, s akceptáciou potrieb a záujmov prijímateľa sociálnej služby. Podmienky kvality sú účinné od 01.01.2022.

 

1. Prvý podcast o sociálnych službách na Slovensku

Tvorcovia zo štúdia budú pravidelne informovať o inšpiratívnych ľuďoch, aktualitách ale aj problémoch v oblasti Sociálnych Služieb. K ich riešeniam budú pozývaní hostia a odborníkov z danej oblasti. V prípade záujmu o tieto informácie je potrebné zakliknúť „odoberať“ na uvedenom kanály.

 

2. Projekt BSK s názvom monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Tlačivo na stiahnutie

 

Kompletné podmienky Opatrovateľskej služby

X