Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na ústne konanie (výrub drevín)

Dátum: 08.01.2012
Autor: Mestská časť Vrakuňa

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa podľa § 69 písm. a ) zákona č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny ako orgán vykonávajúci v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v zmysle Čl.69 Štatútu hl.m.SR Bratislavy , podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začala správne konania na základe žiadosti Mgr. Petra Moravčíka, Vrakunská cesta 2, 821 07 Bratislava vo veci výrubu 1 orecha zo dňa 2.1.2012 na pozemku par.č. 2901 na Majerskej ul. v k.úz. Vrakuňa vo vlastníctve žiadateľa, z dôvodu plánovanej výstavby RD a vjazdu na pozemok .

Nazrieť do spisu podľa § 23 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je možné nahliadnuť na referáte životného prostredia Miestneho úradu Vrakuňa , Šíravská 7, 821 07 Bratislava na 1 poschodí č.dv. 210 počas stránkových hodín.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ako orgán vykonávajúci v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín podľa § 69 písm.a) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny Vás podľa § 21 ods. 2 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

p o z ý v a

na ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou. Stretnutie účastníkov konania sa uskutoční dňa

20.1. 2012 (v piatok ) o 10,00 hod.

na Majerskej ul. Bratislava v k.ú.Vrakuňa

U p o z o r n e n i e :

– V zmysle § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien ste povinný nám písomne potvrdiť účasť v začatom správnom konaní do 19.1.2012.
– V zmysle § 82 ods. 5 citovaného zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčená obcou alebo notárom.
– V prípade, že žiadateľ o výrub drevín sa dá zastúpiť, doneste na ústne pojednávanie Dohodu o plnomocenstve.

Bc.Ľudmila Lacková
starostka

9.1.2012 Bratislava
č.j.:2/12-Do.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.