Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

Dátum: 25.02.2016
Autor: Mestská časť Vrakuňa

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

oznamuje

začatie konania o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona na základe žiadosti Jany Revajovej, Tomášikova 50/A, 831 04 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 3 strieborných smrekov na pozemku parcelné č. 2024 a parcelné č. 2025 v katastrálnom území (ďalej „k. ú.“) Vrakuňa na Priehradnej ul. č. 13 v spoluvlastníctve žiadateliek Jany Revajovej, Marianky Repkovej a Petry Vollset z dôvodu narúšania stability stavby rodinného domu koreňovým systémom, ako aj z dôvodu možného ohrozenia osôb a majetku na pozemku žiadateliek, aj ohrozenia susedných pozemkov padajúcimi časťami stromov, resp. pádom celého stromu.
V zmysle § 82 ods. 7 zákona a v znení neskorších zmien občianske združenia s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny a ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 82 ods. 3 zákona, aby svoj záujem byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní doručili tunajšiemu orgánu ochrany prírody v lehote do 04. 03. 2016 písomne na adresu: Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: eva.spevakova@vrakuna.sk.
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa v zmysle § 21 ods. 1 a 2 správneho poriadku zároveň

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou
na štvrtok dňa 10.03. 2016 o 13,30 hod.,

a prizýva všetkých účastníkov konania na stretnutie na Priehradnej ul. 13, 821 07 Bratislava a žiada, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námietky. Nazrieť do spisu podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku je možné na ústnom pojednávaní. Ak sa dá účastník konania zastúpiť v zmysle § 82 ods. 5 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.