Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Za osobu zodpovednú na vybavovanie podnetov v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je určená

Ing. Alena Kaňková, miestna kontrolórka
E-mail: kontrolor@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 4020 4883

Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. (v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Smernica o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti – neplatná od 1.9.2019

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa má na písomné nahlasovanie nekalých praktík zriadenú aj poštovú schránku, ktorú nájdete pred vstupnými dverami do budovy Miestneho úradu na Šíravskej č. 7, Bratislava-Vrakuňa vľavo.

ObdobiePočet prijatých oznámeníPočet oznámení v riešeníPočet vyriešených oznámeníPočet odložených oznámení
01.01.2021 -31.12.20210000
01.01.2020 -31.12.20201001
01.01.2019 – 31.12.20190000
2014 – 20180000
X