Transparentná mestská časť Bratislava Vrakuňa

Na základe hodnotení Transparency international bol v r. 2014 zostavený rebríček 100 najväčších mestských samospráv na Slovensku z pohľadu ich otvorenosti, kvality poskytovania informácií a zavedených protikorupčných nástrojov. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa sa v tomto hodnotení ocitla na zúfalom 97. mieste.

Nové vedenie mestskej časti sa rozhodlo budovať a posilňovať dôveru obyvateľov mestskej časti voči svojim voleným predstaviteľom i zamestnancom miestneho úradu.

Starosta mestskej časti JUDr. Ing. Martin Kuruc a poslanci miestneho zastupiteľstva zachovávajú, budujú a posilňujú trend transparentnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Dôkazom ich aktivít je i prijatie dokumentu „Opatrenia na zvýšenie transparentnosti samosprávy (Protikorupčné minimum)

Etické kódexy volených predstaviteľov samospráv má podľa údajov Transparency international iba 22 samospráv. Predstavitelia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 01.05.2016 prijali a stotožňujú sa s „Etickým kódexom volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.“

Doteraz žiadna samospráva nemá zverejnené na webe majetkové priznania svojich poslancov. JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dobrovoľne zverejňuje majetkové priznanie starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 

Starosta a poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

JUDr. Ing. Martin Kuruc

Bc. Michal Behúň
PhDr. Stanislav Bruna
Ing. Ľubomír Czaja
Ing. Tomáš Galo
Ing. Michal Hrapko
Ing. Oľga Kubalíková
Ing. Ladislav Kugler
Ing. Anna Murcinová
Mgr. Art. Jana Némethová
Bc., Mgr. Marek Pospíchal
Mgr. Pavol Prikryl
Ing. Zuzana Schwartzová
Ing. Milan Šindler
Ing. Juraj Štubniak
Ing., Mgr. Marek Zajíček

V rámci zvýšenia informovanosti a možností participácie obyvateľov na rozvoji a budovaní mestskej časti sme pripravení v aktivitách pokračovať. Na našej webovej stránke sú zverejnené:
rozpočty, záverečné účty a výročné správy, zvukové záznamy všetkých zastupiteľstiev a zhromaždení, kontakty na poslancov, výsledky hlasovaní, materiály určené na rokovanie MZ faktúry, objednávky, zmluvy, EKS,  obchodné verejné súťaže atď.

Cieľom súčasného vedenia mestskej časti je úspešná implementácia protikorupčných opatrení do verejného života.

X