Zriadené komisie pri  Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre volebné obdobie 2014 – 2018

Postavenie a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa – > dokument

Komisia podnikateľská a  legislatívna
1. Ing. Milan Šindler, predseda

2. Bc., Mgr. Marek Pospíchal, podpredseda
2. Ing. Oľga Kubalíková, členka
3. Ing. Juraj Štubniak, člen
4. Ing., Mgr. Marek Zajíček, člen
5. Mgr. Peter Rea, člen – neposlanec
6. Bc. Ján Stano, člen – neposlanec

Komisia Finančná
1. Ing. Ľubomír Czaja, predseda
2. Ing. Tomáš Galo, podpredseda
3. Ing. Michal Hrapko, člen
4. Mgr. art. Jana Némethová, členka
5. Ing. Zuzana Schwartzová, členka
6. Ing. Želmíra Micheľová, členka – neposlankyňa
7. Lýdia Pustaiová, členka – neposlankyňa

Komisia sociálna
1. Bc. Michal Behúň, predseda

2. Ing. Anna Murcinová,  podpredsedníčka
3. Bc., Mgr. Marek Pospíchal, člen
4. Mgr. Pavol Prikryl, člen
5. Mgr. Radovan Kotrady, člen – neposlanec
8. Mgr.  Andrea Kuglerová, členka – neposlankyňa
9. PhDr. Eva Samolejová, členka –  neposlankyňa

Komisia pre kultúru a školstvo
1. Mgr. art. Jana Némethová, predsedníčka

2. Mgr. Pavol Prikryl, podpredseda
3. Ing. Oľga Kubalíková, členka
4. Ing. Anna Murcinová, členka
5. Mgr. Monika Jucková, členka – neposlankyňa
6. Mgr. Denisa Feketeová, členka – neposlankyňa
7. Ing. Mária Stanová členka, – neposlankyňa

Komisia pre územný rozvoj a životné prostredie
1. Ing. Ladislav Kugler, predseda

2. Ing. Zuzana Schwartzová, podpredsedníčka
3. Ing. Michal Hrapko, člen
4. Ing. Milan Šindler, člen
5. Ing. Sylvia Beňová, členka – neposlankyňa
6. Mgr. Zuzana Hanulová, členka – neposlankyňa
7. Ing. arch. Dušan Nemec, člen – neposlanec

Komisia  mandátová,  verejného poriadku  a ochrany verejného záujmu
1. Ing. JUDr. Marek Zajíček, predseda

2. Ing. Milan Šindler, podpredseda
3. Ing. Juraj Štubniak, člen

Spoločné rokovania komisií

Zápisnice zo spoločných rokovaní komisií za volebné obdobie 2014 – 2018

X