Materské školy

Kaméliová

Riaditeľka: Mgr. Lucia Slováková

Web: https://mskameliova.edupage.org/

Kontakt: office@mskameliova.sk

Tel.: +421 910 430 230

 

Zástupcovia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady MŠ Kaméliová 10:

PhDr. Eva Samolejová, MPH

Lívia Benedeková

Ing. Ladislav Kugler

Mgr. art. Jana Némethová

 

Ostatní zástupcovia Rady školy:

Mária Koleková

Gertrúda Kupková

Zuzana Pompová

Ing. Kristián Bartoš

Mariana Jaňáková

PhDr. Katarína Chrenková

Mgr. Zuzana Žáková Rajterová

Kríková

Riaditeľka: Miroslava Koprdová

Web: http://www.mskrikova.sk

Kontakt: m.koprdova@mskrikova.sk

Tel.: +421 2 45 24 68 00

 

Zástupcovia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady MŠ Kríková 20:

Ing. Tomáš Galo

PhDr. Eva Samolejová, MPH

Mgr. Zuzana Magálová

Ing. Zuzana Schwartzová

 

Ostatní zástupcovia Rady školy:

Mgr. Ivana Ledvényiová

Darina Kuklicová

Beata Pustayová

Ing. Adriána Bartko

Mgr. Andrea Stebnická

Ing. Vladimír Goceliak

Ing. Ľuboš Kapko

Bodvianska

Riaditeľka: Mgr. Iveta Stranovská

Web: http://www.msbodvianska.sk

Kontakt: i.stranovska@msbodvianska.sk

Tel.: +421 2 45 24 64 88

 

Zástupcovia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady MŠ Bodvianska 4:

PhDr. Eva Samolejová, MPH

Ing. Zuzana Schwartzová

JUDr. Ing. Marek Zajíček

JUDr. Marcel Boris

 

Ostatní zástupcovia Rady Školy:

Silvia Greškovičová

Edita Molnárová

Martina Čermáková

Mgr. Rastislava Mihóková

Bc. Lucia Dúbravská

JUDr. Andrej Greguš

Monika Oravcová

Prihlášky na predprimárne vzdelávanie do materských škôl podávajú rodičia vždy po druhom aprílovom týždni, t. j. po zápisoch žiakov do základných škôl. Konkrétne termíny budú vždy včas zverejnené na stránkach jednotlivých materských škôl, ako aj na stránke zriaďovateľa.

 

Prijatie dieťaťa do materskej školy

 • O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy, pričom postupuje v súlade s § 5 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
 • Deti do materskej školy sa prijímajú spravidla od troch do šiestich rokov veku na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ku ktorej sa prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu.
 • Prijímajú sa:
  priebežne, počas školského roka – písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy riaditeľka vydá zákonnému zástupcovi najneskôr do 30 dní odo dňa podania písomnej žiadosti,
  k začiatku školského roka – miesto a termín podania žiadosti zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove školy alebo iným obvyklým spôsobom v máji kalendárneho roka (presný termín v danom kalendárnom roku bude zverejnený na stránkach materských škôl) spolu s ostatnými podmienkami prijímania. Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy riaditeľka vydá rodičovi spravidla do 30. júna kalendárneho roka.
 • Riaditeľka prednostne prijíma všetky deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku. Pri vysokom záujme o zaškolenie dieťaťa uprednostňuje prijatie dieťaťa predškolského veku
 • Riaditeľka rozhoduje o prijatí dieťaťa na základe informácií o celkovej rodinnej situácii dieťaťa.

Adaptačný proces

Adaptačný pobyt dieťaťa je pobyt dieťaťa v materskej škole, počas ktorého si dieťa postupne zvyká na nové prostredie materskej školy.

 • Z dôvodu ľahšej adaptácie možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny.
 • Adaptačný pobyt nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
 • Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu 1. ročníka základnej školy, riaditeľ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.

Prevádzka materskej školy

Čas celodennej prevádzky určuje riaditeľ materskej školy po prerokovaní so zákonnými zástupcami detí a so súhlasom zriaďovateľa.

Naše materské školy majú prevádzku v čase od 6:30 h – do 17:00 hod..

Počas letných prázdnin sa prevádzka preruší najmenej na tri týždne za predpokladu, že bude plne zabezpečené umiestnenie detí, ktorých rodičia v čase prerušenia prevádzky majú záujem o náhradnú materskú školu. Tým, že máme vytvorené materské školy s elokovanými triedami, je väčšinou jedno pracovisko v rámci subjektu otvorené a ostatné majú prevádzku prerušenú alebo si menšie právne subjekty čas prevádzky a jej prerušenia dohodnú medzi sebou.

Úhrada poplatkov za dochádzku

Poplatky za dochádzku do materskej školy určuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2019 zo dňa 25.6.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa platné od 01.09.2019. Bližšie informácie nájdete na webových stránkach škôl.

X