Krízové riadenie

Pre informácie týkajúce sa bezpečnosti občanov a návštevníkov MČ (napr. v prípade požiarov, informácií o poveternostných situáciách, haváriách a pod.) je kontaktnou osobou Ing. Mariana Kaskötö č.tel. 0948 911 353, email: mariana.kaskoto@vrakuna.sk

Informácie pre verejnosť v zmysle §15a zákona č. 42/1994 Z. z. o CO

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Príprava občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc

X