Miestny úrad – kontakty

STAROSTA

Martin Kuruc
starosta@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4810

KANCELÁRIA STAROSTU

Zuzana Lešická
zuzana.lesicka@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4810, 4552 2892

ZÁSTUPCA STAROSTU

Ing. Zuzana Schwartzová
zuzana.schwartzova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3580

MARKETING A MÉDIA, EUROFONDY

Ing. Bystrík Žák
bystrik.zak@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3580

ÚTVAR PERSONÁLNEJ PRÁCE A MIEZD

Ing. Zlatica Braunová
zlatica.braunova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 484213

ÚTVAR KRÍZOVÉHO RIADENIA

Ing. Mariana Kaskötö
mariana.kaskoto@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3582, 0948 911 353

MATRIČNÝ ÚRAD

Gabriela Rajnová
gabriela.rajnova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4886
Aneta Nojič
aneta.nojic@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4831

EVIDENCIA A HLÁSENIE POBYTU OBČANOV

Gabriela Zúbeková
gabriela.zubekova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4806

STAVEBNÝ ÚRAD

vedúca stavebného úradu
Ing. Jana Hanková
jana.hankova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4881, 0911 545 541

Magdaléna Šinkovičová
magdalena.sinkovicova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4881
Ing. Helena Pixová
helena.pixova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4865
Ing. Jana Gogová
jana.gogova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4823, 0948 140 084
Ing. Jarmila Figurová
jarmila.figurova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4820
Zuzana Štvrtecká
zuzana.stvrtecka@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4826

 

PREDNOSTKA ÚRADU

Ing. Lýdia Adamovičová
lydia.adamovicova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4882, 0918 110 126

 

ODBOR VNÚTORNÝCH VECÍ

vedúca odboru
Mgr. Ing. Xénia Domaracká
xenia.domaracka@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4840, 0948 969 444

REFERÁT HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY
Andrea Máleková
andrea.malekova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4889

REFERÁT ORGANIZAČNÝ A SPRÁVY REGISTRATÚRY
Mgr. Denisa Sedmáková
denisa.sedmakova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4836
Andrea Tóthová
andrea.tothova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4811
Marián Šištík
marian.sistik@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4846
Anna Arendáriková
anna.arendarikova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4811

 

ODBOR PRÁVNY A SPRÁVY MAJETKU

vedúca odboru
JUDr. Eva Fajnorová
eva.fajnorova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3577, 0903 577 772

REFERÁT SPRÁVY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
vedúca referátu
Mgr. Monika Dudová
monika.dudova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3572, 0904 477 726
Kamila Musilová
kamila.musilova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3571, 0948 617 215

REFERÁT PRÁVNY A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Ing. Lucia Jánošíková
lucia.janosikova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3578, 0902 119 209
JUDr. Pavol Kopál
pavol.kopal@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3575

ODBOR EKONOMICKÝ

vedúca odboru
Ing. Katarína Hillerová
katarina.hillerova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4830, 0908 710 033

REFERÁT MIESTNYCH DANÍ, PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ
A PLATOBNÉHO STYKU
miestne dane
Ing. Monika Jablonická
monika.jablonicka@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4833

pokladňa
Helena Tóthová
helena.tothova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4839

REFERÁT ÚČTOVNÍCTVA, ROZPOČTU, EKONOMIKY ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH  ZARIADENÍ
účtovníctvo
Alexandra Kaňková
alexandra.kankova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4834

rozpočet
Mária Vanáková
maria.vanakova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4837

ekonomika škôl a školských zariadení
Lenka Hirniaková
lenka.hirniakova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4866

 

ODBOR REGIONÁLNEHO ROZVOJA  A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

vedúca odboru
Ing. Eva Hulalová
eva.hulalova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3576, 0948 134 595

REFERÁT REGIONÁLNEHO ROZVOJA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA,
VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY
vedúca referátu
Mgr. Margita Brynkusova
margita.brynkusova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4821, 0911 544 541

životné prostredie
Mgr. Rastislava Mihoková
rastislava.mihokova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3574

doprava
Karin Hinza
karin.hinza@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4825

verejnoprospešné služby
Ing. Ján Lalík
jan.lalik@vrakuna.sk
+421 (2) 4524 5565, 0911 543 541
Ingrid Kappelová
ingrid.kappelova@vrakuna.sk
+421 (2) 4524 5565, 0948 076 618
Ján Králik
+421 (2) 4524 5565, 0903 412 292

REFERÁT INVESTIČNÝ A ÚDRŽBY OBJEKTOV
Daniela Matejičková
daniela.matejickova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3573, 0911 121 346
Ing. Mariana Kaskötö
mariana.kaskoto@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3582, 0948 911 353
Ing. Ľubica Štefanková
lubica.stefankova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3574

 

ODBOR ŠKOLSTVA, KULTÚRY, ŠPORTU A SOCIÁLNYCH VECÍ

vedúca odboru
Mgr. Miroslava Galajdová
miroslava.galajdova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4864, 0948 208 750

REFERÁT KULTÚRY, ŠPORTU A ŠKOLSKÝ ÚRAD
kultúra a šport
Mgr. Henrieta Dvorská
henrieta.dvorska@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4812
Ing. Diana Botlová
diana.botlova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4868
Mgr. Magdaléna Bartáková
magdalena.bartakova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4860, 0905 318 777

školský úrad
Mgr. Ivana Matulíková
ivana.matulikova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4880
Ing. Anna Murcinová
anna.murcinova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4880

knižnica
PhDr. Tatiana Compelová
tatiana.compelova@vrakuna.sk
+421 (2) 4552 4047
Alena Stanová
alena.stanova@vrakuna.sk
+421 (2) 4552 4047

centrum voľného času
Veronika Kelemenová, Oľga Kocková
centrumtvorivosti@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4888

REFERÁT SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A NÁJOMNÝCH BYTOV
vedúca referátu
Mgr. Iveta Pochlopeňová
iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4887, 0910 996 337
Mgr. Zuzana Reisenbüchlerová
zuzana.reisenbuchlerova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4884, 0911 115 715

JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV
Alžbeta Pechová, Mária Vrábelová, Lenka Gašpáreková
+421 (2) 5262 3202

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Mgr. Iveta Pochlopeňová
iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4887, 0910 996 337

DENNÝ STACIONÁR
vedúca stacionára
Bc. Iveta Horváthová
stacionar@vrakuna.sk
+421 (2) 3219 9989

X