Miestny úrad – kontakty

STAROSTA

Martin Kuruc
starosta@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4810

 

KANCELÁRIA STAROSTU

Zuzana Lešická
zuzana.lesicka@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4810, 4552 2892

 

ZÁSTUPCA STAROSTU

Ing. Zuzana Schwartzová
zuzana.schwartzova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3580

 

MARKETING MÉDIA, KULTÚRA A ŚPORT

vedúca útvaru, redakcia Vrakunské noviny
Mgr. Henrieta Novotná
henrieta.novotna@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4812

Ing. Diana Botlová
diana.botlova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3582

markting média, kultúra a šport
Ing. Bystrík Žák

bystrik.zak@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3580

hovorca mestskej časti
Mgr. Simona Ivanova-Macejová
hovorca@vrakuna.sk
0948 750 531

 

MIESTNA KONTROLÓRKA

Ing. Alena Kaňková
alena.kankova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4883, 0903 707 417

 

ÚTVAR PERSONÁLNEJ PRÁCE A MIEZD

Ing. Zlatica Braunová
zlatica.braunova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4842

 

ÚTVAR KRÍZOVÉHO RIADENIA

Ing. Mariana Kaskötö
mariana.kaskoto@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4860, 0948 911 353

 

MATRIČNÝ ÚRAD

Gabriela Rajnová
gabriela.rajnova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4886
Aneta Nojič
aneta.nojic@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4831

 

EVIDENCIA A HLÁSENIE POBYTU OBČANOV

Gabriela Zúbeková
gabriela.zubekova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4806

Ivana Štubniaková
ivana.stubniakova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4806

 

STAVEBNÝ ÚRAD

vedúca stavebného úradu
Ing. Jana Hanková
jana.hankova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4881, 0911 545 541

Ing. Jarmila Figurová
jarmila.figurova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4820
Zuzana Štvrtecká
zuzana.stvrtecka@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4826

 

PREDNOSTKA ÚRADU

Ing. Lýdia Adamovičová
lydia.adamovicova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4802, 0918 110 126

 

ODBOR VNÚTORNÝCH VECÍ

REFERÁT ORGANIZAČNÝ, SPRÁVY REGISTRATÚRY A INFORMATIZÁCIE

vedúca referátu
Mgr. Denisa Sedmáková
denisa.sedmakova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4836, 0907 494 605
Andrea Tóthová
andrea.tothova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4811, 0903 707 013
Marián Šištík
marian.sistik@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4846
Anna Arendáriková
anna.arendarikova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4811

REFERÁT HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY
Andrea Máleková
andrea.malekova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4889

Danica Sailerová
danica.sailerova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4861

 

ODBOR PRÁVNY A SPRÁVY MAJETKU

REFERÁT SPRÁVY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
vedúca referátu
Mgr. Monika Dudová
monika.dudova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3572, 0904 477 726

REFERÁT PRÁVNY A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
verejné obstarávanie
Ing. Lucia Jánošíková

lucia.janosikova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3578, 0902 119 209
JUDr. Pavol Kopál
pavol.kopal@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3575

 

ODBOR EKONOMICKÝ

vedúca odboru
Ing. Katarína Hillerová
katarina.hillerova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4830, 0908 710 033

REFERÁT MIESTNYCH DANÍ, PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ
A PLATOBNÉHO STYKU
miestne dane
Ing. Monika Jablonická
monika.jablonicka@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4833

pokladňa
Helena Tóthová
helena.tothova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4839

REFERÁT ÚČTOVNÍCTVA, ROZPOČTU, EKONOMIKY ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH  ZARIADENÍ
účtovníctvo
Ing. Alexandra Zavada Kaňková
alexandra.kankova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4834

rozpočet
Mária Vanáková
maria.vanakova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4837

ekonomika škôl a školských zariadení
Lenka Hirniaková
lenka.hirniakova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4866

 

ODBOR REGIONÁLNEHO ROZVOJA  A INVESTÍCIÍ

vedúca odboru
Ing. Eva Hulalová
eva.hulalova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3576, 0948 134 595

REFERÁT REGIONÁLNEHO ROZVOJA A STRATÉGIE
REFERÁT INVESTICIÍ A PROJEKTOV
Ing. Eva Hulalová
eva.hulalova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3576, 0948 134 595

referát investícií a projektov
Ing. Ľubica Štefanková
lubica.stefankova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3574

 

ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY

vedúca odboru
Mgr. Margita Brynkusova
margita.brynkusova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4821, 0911 544 541

REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB A ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
vedúca referátu
Mgr. Rastislava Mihoková
rastislava.mihokova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3574

odpadové hospodárstvo
Ing. Ľubica Štefanková

lubica.stefankova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3574

verejnoprospešné služby
Ing. Ján Lalík
jan.lalik@vrakuna.sk
+421 (2) 4524 5565, 0911 543 541
Ingrid Kappelová
ingrid.kappelova@vrakuna.sk
+421 (2) 4524 5565, 0948 076 618

REFERÁT DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Mgr. Margita Brynkusova
margita.brynkusova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4821, 0911 544 541

vyhradené parkovanie
Karin Hinza
karin.hinza@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4825

 

ODBOR ŠKOLSTVA A SOCIÁLNYCH VECÍ

vedúca odboru
Mgr. Miroslava Galajdová
miroslava.galajdova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4864, 0948 208 750

REFERÁT PREVÁDZKY ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, DETSKÝCH
IHRÍSK, ŠKOLSKÝ ÚRAD

prevádzka školských zariadení, detských ihrísk
Ing. Mariana Kaskötö
mariana.kaskoto@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4860, 0948 911 353

školský úrad
Ing. Anna Murcinová
anna.murcinova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4880

Bc. Iveta Wildová
iveta.wildova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4880

knižnica
PhDr. Tatiana Compelová
tatiana.compelova@vrakuna.sk
+421 (2) 4552 4047
Alena Stanová
alena.stanova@vrakuna.sk
+421 (2) 4552 4047

centrum voľného času
Oľga Kocková
centrumtvorivosti@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4888

REFERÁT SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A NÁJOMNÝCH BYTOV
vedúca referátu
Mgr. Iveta Pochlopeňová
iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4887, 0910 996 337
Mgr. Zuzana Reisenbüchlerová
zuzana.reisenbuchlerova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4884, 0911 115 715

JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV
Alžbeta Pechová, Mária Vrábelová, Anna Pechová
+421 (2) 5262 3202

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Mgr. Iveta Pochlopeňová
iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4887, 0910 996 337

DENNÝ STACIONÁR
vedúca stacionára
Bc. Iveta Horváthová
stacionar@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4827

X