Miestny úrad – kontakty

STAROSTA

Martin Kuruc
starosta@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4810

 

KANCELÁRIA STAROSTU

Zuzana Lešická
zuzana.lesicka@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4810

 

ZÁSTUPCA STAROSTU

Ing. Zuzana Schwartzová
zuzana.schwartzova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3580

 

MARKETING MÉDIA, KULTÚRA A ŠPORT

redakcia Vrakunské noviny
markting média, kultúra a šport
Ing. Bystrík Žák

bystrik.zak@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3580

hovorca mestskej časti
Mgr. Simona Ivanova-Macejová
hovorca@vrakuna.sk
0948 750 531

referát kultúry a športu
Zuzana Šindlerová
zuzana.sindlerova@vrakuna.sk
02/32 37 35 82, 0948 854 589

 

MIESTNA KONTROLÓRKA

Ing. Alena Kaňková
alena.kankova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4883, 0903 707 417

 

ÚTVAR PERSONÁLNEJ PRÁCE A MIEZD

Ing. Zlatica Braunová
zlatica.braunova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4842

 

ÚTVAR KRÍZOVÉHO RIADENIA

Ing. Mariana Kaskötö
mariana.kaskoto@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4860, 0948 911 353

 

MATRIČNÝ ÚRAD

Gabriela Rajnová
gabriela.rajnova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4886

Mgr. Miroslava Karoľová
miroslava.karolova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4831

 

EVIDENCIA A HLÁSENIE POBYTU OBČANOV

Ivana Štubniaková
ivana.stubniakova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4806

 

STAVEBNÝ ÚRAD

vedúca stavebného úradu
Ing. Jana Hanková
jana.hankova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4881, 0911 545 541

Ing. Jarmila Figurová
jarmila.figurova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4820
Zuzana Štvrtecká
zuzana.stvrtecka@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4826

Ing. Adriana Lesová
adriana.lesova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4823

Ing. Helena Pixová
helena.pixova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4865

 

PREDNOSTKA ÚRADU

Ing. Lýdia Adamovičová
lydia.adamovicova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4802, 0918 110 126

 

ODBOR VNÚTORNÝCH VECÍ

REFERÁT ORGANIZAČNÝ, SPRÁVY REGISTRATÚRY A INFORMATIZÁCIE

Mgr. Petra Rerichová
petra.rerichova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4868
Andrea Tóthová
andrea.tothova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4811, 0903 707 013
Marián Šištík
marian.sistik@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4846
Anna Arendáriková
anna.arendarikova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4811

REFERÁT HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY
Andrea Máleková
andrea.malekova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4889

Mgr. Danica Sailerová
danica.sailerova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4861

 

ODBOR PRÁVNY A SPRÁVY MAJETKU

REFERÁT SPRÁVY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
vedúca referátu
Mgr. Monika Dudová
monika.dudova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3572, 0904 477 726

Mgr. Nina Pachníková
nina.pachnikova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3571, 0948 208 750

REFERÁT PRÁVNY A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
verejné obstarávanie
Ing. Lucia Jánošíková

lucia.janosikova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3578, 0902 119 209

ODBOR EKONOMICKÝ

         vedúca odboru
         Ing. Katarína Hillerová
katarina.hillerova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4830, 0908 710 033

REFERÁT MIESTNYCH DANÍ, PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ
A PLATOBNÉHO STYKU
miestne dane
Ing. Monika Jablonická
monika.jablonicka@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4833

pokladňa
Mgr. Lucia Grecová
lucia.grecova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4839

REFERÁT ÚČTOVNÍCTVA, ROZPOČTU, EKONOMIKY ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH  ZARIADENÍ
účtovníctvo

rozpočet

Ing. Lenka Tománeková
lenka.tomanekova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4866

ekonomika škôl a školských zariadení
Lenka Hirniaková
lenka.hirniakova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4840

 

ODBOR REGIONÁLNEHO ROZVOJA  A INVESTÍCIÍ

REFERÁT REGIONÁLNEHO ROZVOJA, STRATÉGIE A PROJEKTOV
Mgr. Adriana Kuzmová
adriana.kuzmova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3576, 0948 929 856

REFERÁT INVESTICIÍ, OBNOVY A ÚDRŽBY OBJEKTOV

Ing. Lucia Slebodníková
lucia.slebodnikova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3577, 0948 134 595

 

ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY

REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB A ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
vedúca referátu
Mgr. Rastislava Mihoková
rastislava.mihokova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3573, 0948 138 316

odpadové hospodárstvo
Ing. Ľubica Štefanková

lubica.stefankova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3574

životné prostredie
Ing. Jana Mališková
jana.maliskova@vrakuna.sk
+421 (2) 3237 3574

verejnoprospešné služby
Ing. Ján Lalík
jan.lalik@vrakuna.sk
+421 (2) 4524 5565, 0911 543 541
Ingrid Kappelová
ingrid.kappelova@vrakuna.sk
+421 (2) 4524 5565, 0948 076 618

REFERÁT DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

vedúca referátu

Mgr. Margita Brynkusová
margita.brynkusova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4821, 0911 544 541

vyhradené parkovanie
Karin Hinza
karin.hinza@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4825

 

ODBOR ŠKOLSTVA A SOCIÁLNYCH VECÍ

vedúca odboru
Mgr. Miroslava Galajdová
miroslava.galajdova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4864, 0903 863 764

REFERÁT PREVÁDZKY ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, DETSKÝCH
IHRÍSK, ŠKOLSKÝ ÚRAD

školský úrad
Ing. Anna Murcinová
anna.murcinova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4880

Bc. Iveta Wildová
iveta.wildova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4880

knižnica
Mgr. Tatiana Čechová
tatiana.cechova@vrakuna.sk
+421 (2) 4552 4047
Alena Stanová
alena.stanova@vrakuna.sk
+421 (2) 4552 4047

centrum voľného času

                  Mgr. Iveta Horváthová

 iveta.horvathova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4827

centrumtvorivosti@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4888

                 Aneta Nojič

aneta.nojic@vrakuna.sk

centrumtvorivosti@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4888

REFERÁT SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A NÁJOMNÝCH BYTOV
vedúca referátu
Mgr. Iveta Pochlopeňová
iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4887, 0910 996 337
Mgr. Zuzana Reisenbüchlerová
zuzana.reisenbuchlerova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4884, 0911 115 715

JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV
Alžbeta Pechová, Mária Vrábelová, Anna Pechová
+421 (2) 5262 3202

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Mgr. Iveta Pochlopeňová
iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
+421 (2) 4020 4887, 0910 996 337

SOCIÁLNA VÝDAJŇA
Mária Zemanová
maria.zemanova@vrakuna.sk
+421 (2) 4552 4047

X