Komunálne voľby

Výsledky

Výsledky komunálnych volieb starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 

Zoznam registrovaných kandidátov

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby starostu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby Mestského zastupiteľstva

 

Volebné okrsky, volebné miestnosti a zoznam ulíc

Volebné okrsky, volebné miestnosti a zoznam ulíc patriacich k volebným okrskom

 

Volebné obvody a počet poslancov

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Počet obyvateľov

Zverejnenie počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s trvalým pobytom na území obce

 

Kontaktné  informácie

Kontakty na doručenie písomností

Zapisovateľka MVK

Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie

 

Informácie pre voličov

Právo voliť a byť volený

Spôsob hlasovania

Upozornenie o doručovaní Oznámenia o čase a mieste konania volieb

Informácie pre členov volebných komisií o spracúvaní osobných údajov

Informácia pre voličov o spracúvaní osobných údajov

Informácie pre kandidátov na poslancov miestneho zastupiteľstva a pre kandidátov na starostu mestskej časti o spracúvaní osobných údajov

 

Harmonogram volieb

Časový harmonogram technicko-organizačného zabezpečenia volieb

 

Právne predpisy upravujúce voľby do orgánov samosprávnych krajov

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

 

Volebná kampaň

Miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií

Informácia k volebnej kampani kandidátov v obci na 5 000 obyvateľov

Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 69/2017 Z. z. – výňatok

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 zo dňa 27.09.2016 o umiestnení volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 

X