Komisie miestneho zastupiteľstva

Zriadené komisie pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre volebné obdobie 2018 – 2022

Postavenie a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

Rokovací poriadok komisií Miestneho zastupiteľstva

 

Stále komisie volebné obdobie 2018 – 2022

Komisia finančná a podnikateľská
komisiafinancna@vrakuna.sk

1. Mgr. Art Jana Némethová, predsedkyňa
2. Mgr. Robert Greizinger, podpredseda
3. JUDr. Ing. Marek Zajíček, člen
4. Ing. Tomáš Galo, člen
5. Mgr. Miroslav Macko, člen
6. Ing. Ivo Nemčič, člen – neposlanec
7. Ing. Ľubomír Czaja – neposlanec
8. Ing. Michal Hrapko, poslanec

 

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
komisiakultura@vrakuna.sk

1. PhDr. Eva Samolejová, MPH, predsedkyňa
2. Mgr. Zuzana Magálová, podpredsedkyňa
3. Andrej Ravasz, člen
4. Mgr. art. Jana Némethová, členka
5. Lívia Benedeková, členka
6. Andrea Kuglerová, členka – neposlankyňa
7. Róbert Martin Hudec, člen – neposlanec

 

Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy
komisiavystavby@vrakuna.sk

1. Mgr. Zuzana Magálová, predsedkyňa
2. PhDr. Stanislav Bruna, podpredseda
3. JUDr. Marcel Boris, člen
4. Ing. Ladislav Kugler, člen
5. Ing. Soňa Svoreňová, členka
6. Matin Varga, člen – neposlanec
7. Ing. Beata Kristínová, členka – neposlankyňa
8. Ing. Roman Pocs, člen – neposlanec
9. Pavel Neština, člen –  neposlanec

 

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna
komisiamandatova@vrakuna.sk

1. JUDr. Ing. Marek Zajíček, predseda
2. Mgr. Miroslav Macko, podpredseda
3. Ing. Michal Hrapko, poslanec

 

Dočasné komisie volebné obdobie 2018 – 2022

Komisia pre parkovaciu politiku
1. Andrej Ravasz, predseda
2. Mgr. art. Jana Némethová
3. Ing. Soňa Svoreňová
4. Mgr. Miroslav Macko
5. PhDr. Stanislav Bruna

Komisia pre koordináciu Eurofondov
1. PhDr. Stanislav Bruna, predseda
2. JUDr. Ing. Marek Zajíček
3. Ing. Soňa Svoreňová
4. Mgr. Zuzana Magálová
5. Mgr. Robert Greizinger

Komisia pre rozvoj lesoparku Bratislava-Vrakuňa
1. PhDr. Stanislav Bruna, predseda
2. Ing. Michal Hrapko
3. Ing. Tomáš Gallo

Komisia na dohľad nad sanáciou skládky CHZJD Bratislava-Vrakuňa
1. Ing. Milan Šindler, predseda
2. JUDr. Ing. Marek Zajíček
3. Ing. Tomáš Galo
4. Mgr. Bc. Marek Pospíchal
5. Ing. Zuzana Schwartzová

 

Spoločné rokovania stálych komisií

Rokovania spoločných komisií

Zápisnice zo spoločných rokovaní komisií za volebné obdobie 2018 – 2022

Zápisnice zo spoločných rokovaní komisií za volebné obdobie 2014 – 2018

 

Rokovania stálych komisií

Zápisnice 2014-2018

X