Knižničný a výpožičný poriadok

V zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej a v súlade so Štatútom Miestnej knižnice Vrakuňa, vydáva Mestská časť úrad Bratislava – Vrakuňa tento Knižničný a výpožičný poriadok Miestnej knižnice Bratislava – Vrakuňa

 

Časť I. Všeobecné ustanovenia

 1. Knižnica je povinná v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona o knižniciach vypracovať a sprístupniť knižničný a výpožičný poriadok a v súlade s ním poskytovať knižnično-výpožičné služby. Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, napomáha uspokojovanie kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.
 2. Knižničný a výpožičný poriadok knižnice upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov.

 

Časť II. Knižničný poriadok knižnice

Článok 1 : Poslanie a činnosť knižnice

 1. Miestna knižnica je verejným kultúrno-informačným zariadením, ktoré utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu.
 2. Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby registrovaným používateľom vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom.
 3. Knižnica komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku akvizície, spracúvania a sprístupňovania knižničného fondu.
 4. Knižnica organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity.
 5. Knižnica vytvára podmienky na napĺňanie zásady všeobecného prístupu občanov k informáciám a knižničným dokumentom. Poskytuje knižnično-informačné služby používateľom bez ohľadu na ich politickú, národnostnú a rasovú príslušnosť v zmysle Listiny základných práv a slobôd.

 

Článok 2 : Knižnično-informačný fond

Knižnica buduje univerzálny fond knižničných dokumentov, ktorý odborne spracúva, ochraňuje a sprístupňuje používateľom knižnice.

Knižničný fond tvorí:

 • primárny fond: monografie, periodiká, slovníky, elektronické dokumenty, príručky
 • sekundárny fond: online katalóg databázy v elektronickej forme.

Knižničný fond je majetkom Mestskej časti Bratislava -Vrakuňa. Každý používateľ je povinný chrániť ho a nesmie ho poškodzovať.

 

Článok 3 : Knižnično-informačné služby knižnice

Knižnica poskytuje používateľom knižnično-informačné služby z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov:

 1. a) Výpožičné služby:
 • absenčné výpožičky,
 • prezenčné výpožičky.
 1. b) Konzultačné služby:
 • konzultácie pri využívaní online katalógu, knižničného fondu a knižnično-informačných služieb knižnice.
 1. c) Referenčné služby:
 • informácie o vonkajších informačných zdrojoch a službách knižníc v Slovenskej republike.
 1. d) Bibliograficko-informačné služby:
 • poskytovanie ústnych alebo písomných bibliografických informácií,
 • poskytovanie ústnych faktografických informácií.
 1. e) Elektronické služby:
 • sprístupňovanie online katalógu a webovej stránky knižnice,
 • informačná výchova používateľov o elektronických službách,
 • prístup na internet prostredníctvom knižnice (po ukončení implementácie elektronických databáz).
 1. f) Kopírovacie služby:
 • poskytovanie kópií z dokumentov pre individuálnych používateľov podľa autorského zákona č. 618/2003 Z. z., ktorý ustanovuje v § 31 spôsob použitia diela knižnicou.

 

Článok 4 : Prístupnosť knižnice

 1. Knižnica poskytuje svoje knižnično-informačné služby v zmysle zásad všeobecného prístupu používateľov ku knižničným dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť.
 2. Používateľom knižnice sa môže stať:
 • osoba pred dovŕšením 15 roku života (prihlášku vypĺňa zodpovedná osoba)
 • osoba po dovŕšení 15 roku života a vlastní identifikačnú kartu
 1. Používateľom knižnice sa stáva fyzická osoba vyplnením prihlášky, zaplatení členského poplatku a vydaním preukazu používateľa. Svojím podpisom sa zaväzuje plniť ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku.
 2. Používatelia majú voľný prístup do knižnice, k online katalógu a internetu (po ukončení implementácie elektronických databáz).
 3. Používatelia nemajú voľný prístup do služobných priestorov knižnice.
 4. Vstup do knižnice nie je povolený používateľom a návštevníkom knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať alkohol, jedlo, telefonovať a fajčiť.
 5. Právo navštevovať knižnicu a využívať jej služby možno odobrať aj z hygienických dôvodov.
 6. Členstvo v knižnici zaniká neobnovením členstva v novom kalendárnom roku
 7. Členstvo v knižnici zaniká a neobnoví sa v lehote dvoch rokov v dôsledku hrubého porušenia knižničného poriadku, ktoré spočíva najmä:
 • v opakovanom neuposlúchnutí pokynov zamestnanca knižnice,
 • v opakovanom poškodení kníh,
 • v opakovanom nevracaní kníh vo výpožičných lehotách,
 • v obťažovaní ostatných používateľov knižnice a zamestnancov knižnice hlučným správaním, zápachom alebo sústavným sledovaním,
 • v inom konaní, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi,
 • v poškodzovaní dobrého mena knižnice – takejto osobe nemôže členstvo v knižnici ani vzniknúť.
 1. Vstup a zdržiavanie sa v priestoroch knižnice je dovolené len zaregistrovanému používateľovi. To neplatí v prípade maloletého sprevádzaného dospelou osobou, ktorá je zaregistrovaným používateľom. Výnimku môže v odôvodnených prípadoch povoliť poverený zamestnanec mestskej časti.

 

Článok 5 : Základné práva a povinnosti používateľov

 1. Základným právom používateľa je v neobmedzenej miere navštevovať knižnicu a využívať knižnično-informačné služby, ktoré poskytuje v súlade s ustanoveniami Knižničného a výpožičného poriadku.
 2. Pripomienky k práci knižnice môžu používatelia podávať ústne alebo písomne v súlade s právnymi predpismi o vybavovaní sťažností.
 3. Používateľ je povinný dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok, interné nariadenia knižnice a pokyny jej zamestnancov. Podrobuje sa kontrolným opatreniam na ochranu majetku knižnice. Vo všetkých priestoroch knižnice je povinný zachovávať ticho, poriadok, čistotu a bezpečnostné predpisy.
 4. Zariadenie knižnice a knižničný fond je majetkom Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Každý používateľ je povinný ho chrániť a nesmie ho poškodzovať.
 5. Ak používateľ nedodržiava ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku a ostatné smernice knižnice, môže byť dočasne alebo natrvalo zbavený práva využívať jej služby. Nezbavuje ho to povinnosti nahradiť škodu v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Článok 6 : Preukaz používateľa

 1. Preukaz používateľa sa vystavuje po vyplnení prihlášky a zaplatení registračného poplatku. Oprávňuje ho využívať služby knižnice. Používateľ je povinný poskytnúť knižnici potrebné údaje, svojím podpisom vyjadruje súhlas s ich použitím. Údaje potrebné pre registráciu sú chránené v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Preukaz používateľa je neprenosný. Zamestnanci knižnice majú právo si kedykoľvek overiť totožnosť používateľa. Za zneužitie preukazu používateľa je zodpovedný používateľ.
 3. Platnosť preukazu používateľa je potrebné každoročne obnovovať.
 4. Stratu preukazu používateľa alebo jeho poškodenie je používateľ povinný ihneď ohlásiť zamestnancom knižnice, inak zodpovedá za dôsledky jeho zneužitia. Za duplikát preukazu zaplatí stanovený poplatok.
 5. Používateľ je povinný bezodkladne hlásiť každú zmenu v osobných údajoch, ku ktorej dôjde po vydaní preukazu používateľa. Ak tak neurobí, je povinný nahradiť knižnici všetky náklady, ktoré jej vznikli zisťovaním zmenených údajov.

 

Článok 7 : Ochrana osobných údajov používateľa

 1. Knižnica je prevádzkovateľom knižnično-informačného systému podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Osobným údajom je podľa § 3 zákona údaj týkajúci sa konkrétnej osoby, ktorej identitu možno zistiť z osobných údajov priamo alebo nepriamo. V podmienkach knižnice sú to predovšetkým adresné a identifikačné údaje používateľa alebo údaje o jeho výpožičkách alebo iných transakciách. Knižnica postupuje pri spracovaní osobných údajov podľa zákona, ďalších všeobecne záväzných predpisov a Knižničného a výpožičného poriadku. Osobné údaje sú spracované vlastnými zamestnancami knižnice manuálnym a automatizovaným spôsobom. Knižnica spracováva iba pravdivé a presné osobné údaje, ktoré za týmto účelom overuje.
 2. Účel spracovania osobných údajov používateľa:
 • poskytovanie služieb používateľom,
 • vedenie presnej evidencie o všetkých transakciách realizovaných vo vzťahu k používateľovi,
 • ochrana majetku knižnice, najmä knižničného fondu určeného k absenčnému zapožičiavaniu mimo priestorov knižnice,
 • naplnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov, najmä zo zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a súvisiacich právach.
 1. Knižnica spracováva nasledovné osobné údaje používateľa:
 • základné identifikačné údaje používateľa: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, číslo osobného dokladu, ktorým bola overená totožnosť používateľa a správnosť identifikačných údajov. Tieto údaje je používateľ povinný uviesť pri spracovaní v evidencii knižnice, pokiaľ chce využívať služby knižnice v plnom rozsahu. Používateľ, ktorý nedá súhlas k spracovaniu základných identifikačných údajov, nemôže využívať služby knižnice. Základné identifikačné údaje používateľa overuje knižnica pri registrácii, pri každom predĺžení platnosti preukazu používateľa a pri každej zmene ktoréhokoľvek z uvedených údajov,
 • ďalšie kontaktné údaje používateľa: akademický titul, prechodná kontaktná adresa, e-mail,
 • služobné údaje: poznámky, údaje o poslaných upomienkach, priestupkoch a zákazoch používateľa, ktoré ovplyvňujú podmienky predĺženia alebo zrušenia preukazu používateľa.
 1. Spôsob spracovania a uloženia osobných údajov používateľa:
 • na originálnych tlačivách: prihláška používateľa. Toto tlačivo sa ukladá v služobných priestoroch, kde majú prístup len zamestnanci knižnice, ktorí s uvedeným tlačivom pracujú v rámci svojich pracovných povinností. Pri zmene akéhokoľvek osobného údaja používateľ vyplní novú prihlášku, pôvodná sa mu vráti,
 • v počítačovej databáze: databáza používateľov obsahuje všetky identifikačné údaje z evidenčných tlačív, vrátane služobných údajov a informácií o výpožičkách používateľa. Prístup do tejto databázy je chránený heslami a prístupovými právami stanovenými v rozsahu potrebnom na plnenie úloh jednotlivých zamestnancov knižnice.
 1. Zamestnanci knižnice sú povinní:
 • spracovávať osobné údaje výhradne v rámci svojej pracovnej náplne a úloh, ktoré im boli stanovené zodpovedným vedúcim zamestnancom knižnice,
 • dbať na správnosť spracovávaných osobných údajov a overovať ich podľa dokladov na to určených,
 • vystríhať sa akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo viesť k neoprávnenému prístupu tretej osoby k osobným údajom používateľov knižnice,
 • bezprostredne hlásiť svojmu vedúcemu každú sťažnosť, ktorú používateľ podá ústne alebo písomne v súvislosti s ochranou svojich osobných údajov,
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach aj po skončení pracovného pomeru v knižnici.
 1. Zamestnancovi knižnice nie je dovolené:
 • oznamovať komukoľvek svoje prístupové informácie do knižnično-informačného systému knižnice,
 • oznamovať nepovolaným osobám informácie o bezpečnostných opatreniach na ochranu fondu,
 • dovoliť pohyb nepovolaným osobám v priestore, kde sú osobné údaje spracovávané a ukladané,
 • nahlas oznamovať osobné údaje vo verejných priestoroch knižnice, ak si to dotknutá osoba výslovne nežiada,
 • umožniť nahliadnutie nepovolaným osobám do písomností a databázy, ak obsahujú osobné údaje používateľov.
 1. Likvidácia osobných údajov

Knižnica spracováva osobné údaje používateľa po podpísaní prihlášky používateľa, čím používateľ prejaví súhlas so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje používateľa knižnica uchováva, pokiaľ používateľ nepožiada o ich zrušenie, alebo pokiaľ platnosť jeho preukazu nebola stanovená po dobu dvoch rokov a používateľ nemá žiadny záväzok voči knižnici. Ak používateľ požiada o ukončenie spracovania svojich osobných údajov, alebo pokiaľ platnosť jeho preukazu nebola obnovená po dobu dvoch rokov, knižnica považuje zmluvný vzťah za ukončený a osobné údaje zlikviduje:

 • skartáciou originálnych tlačív – prihlášky používateľa v súlade s internými predpismi o skartácii materiálov knižnice,
 • vymazaním záznamu o používateľovi v knižnično-informačnom systéme knižnice.
 1. Ak používateľ zistí, že došlo k porušeniu povinností zo strany knižnice, má právo žiadať o okamžitú nápravu, prípadne sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie opatrení k náprave.

 

Časť III. Výpožičný poriadok

 

Článok 1 : Požičiavanie knižničných dokumentov

 1. Požičiavanie knižničných dokumentov z knižničného fondu knižnice sa uskutočňuje v súlade s jej poslaním, funkciami a zásadami ochrany knižničného fondu.
 2. Knižničné dokumenty sa požičiavajú:
 • prezenčne v čitárni,
 • absenčne mimo priestorov knižnice.

 

Článok 2 : Zásady požičiavania

 1. Používateľ si môže absenčne požičať dokument z knižničného fondu len v priestoroch požičovne po predložení preukazu používateľa.
 2. Používateľ môže mať súčasne absenčne vypožičaných 5 knižničných dokumentov, detský používateľ 4 knižné dokumenty.
 3. Najnovšie čísla periodík sa vypožičiavajú len prezenčne.
 4. Knižnica obmedzuje absenčné požičiavanie určitých knižničných dokumentov z dôvodov ich nenahraditeľnej straty a poškodenia.
 5. Ak je požadovaný knižničný dokument vypožičaný, môže si ho používateľ rezervovať. Rezervovaný knižničný dokument sa odkladá na 5 pracovných dní.
 6. Počas výpožičky používateľ knižničný dokument chráni pred poškodením.
 7. Používateľ vracia vypožičané knižničné dokumenty priamo knihovníkovi v požičovni knižnice. Pri vrátení knižničného dokumentu používateľ dostane potvrdenku o výpožičke naspäť.
 8. V letných mesiacoch je v prevádzke Letná čitáreň – periodiká sa tu požičiavajú po predložení knižničného preukazu a zaevidovaní požičiavaných titulov u pracovníka knižnice.

 

Článok 3 : Výpožičné lehoty

 1. Výpožičná lehota knižničného dokumentu je 30 kalendárnych dní, periodík 1 týždeň. V odôvodnených prípadoch, na základe rozhodnutia povereného zamestnanca, môže knižnica skrátiť výpožičnú lehotu vybraných knižničných dokumentov, prípadne požiadať o bezodkladné vrátenie knižničného dokumentu.
 2. Výpožičnú lehotu možno pred jej uplynutím na požiadanie používateľa predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 kalendárnych dní od dátumu predĺženia. Podmienkou predĺženia výpožičnej lehoty je, že knižničný dokument nežiada ďalší používateľ.
 3. Ak používateľ nevráti vypožičaný knižničný dokument v určenom termíne, knižnica nie je povinná písomne ho upomínať, upomienka nastáva po uplynutí výpožičnej doby. Za prekročenie výpožičnej lehoty vzniká povinnosť zaplatiť poplatok z omeškania.
 4. Ak používateľ nevráti vypožičaný knižničný dokument ani po III. upomienke do jedného mesiaca, vymáhanie dokumentu pokračuje súdnou cestou.

 

Článok 4 : Poškodenie a strata vypožičaného knižničného dokumentu

 1. Používateľ je povinný vrátiť vypožičaný knižničný dokument v takom stave, v akom ho v knižnici prevzal. Používateľ si pri vypožičaní knižničný dokument prezrie a nedostatky ihneď ohlási. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za zistené poškodenia. Hradí všetky náklady, ktoré knižnici v súvislosti s poškodením knižničného dokumentu vznikli. Ak knižnica požičiava poškodený knižničný dokument, urobí o tom záznam pri výpožičke.
 2. Pri poškodení alebo strate vypožičaného knižničného dokumentu je používateľ povinný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka nahradiť škodu:
 • tým istým knižničným dokumentom,
 • uhradením ceny kópie knižničného dokumentu (kópiu zhotoví knižnica na náklady používateľa v súlade so zákonom č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov a zákonných úprav),
 • iným knižničným dokumentom, ktorý určí knižnica,
 • zaplatením nadobúdacej ceny strateného, alebo poškodeného knižničného dokumentu a uhradením manipulačného poplatku až do výšky 2 €, pri knihe vydanej do roku 1991 uhradí čitateľ trojnásobok obstarávacej ceny knižničnej jednotky a manipulačného poplatku, pri knihe vydanej po roku 1991 uhradí stratený titul v obstarávacej cene a manipulačnom poplatku
 1. Spôsob náhrady a lehotu, do ktorej má používateľ nahradiť škodu, určí knižnica.
 2. Do vyriešenia spôsobu náhrady škody a uhradenia pohľadávky si knižnica vyhradzuje právo pozastaviť používateľovi všetky služby.

 

Časť III. : Poriadok čitárne

 1. Čitáreň slúži na prezenčné štúdium.
 2. Používateľ má právo používať: knižničné dokumenty určené na prezenčné štúdium a počítače so súhlasom zamestnanca knižnice a podľa jeho pokynov.
 3. Prístup do študovne je možný po predložení platného preukazu používateľa.
 4. Používateľ čitárne je povinný riadiť sa pokynmi zamestnanca knižnice, správať sa ticho a ohľaduplne k ostatným používateľom v čitárni.
 5. V čitárni nie je dovolené používanie mobilného telefónu.
 6. Používanie vlastného prenosného nosiča dát (CD, disketa, zariadenie pripojiteľné cez USB port a podobne) na počítačoch je možné len po konzultácii so zamestnancom knižnice a po kontrole takéhoto nosiča.
 7. Používateľ je povinný odložiť si kabát, tašku a podobne podľa pokynov zamestnanca knižnice na vyhradené miesto. Za veci odložené mimo vyhradeného miesta, za cenné predmety odložené v kabátoch, taškách a podobne knižnica neručí.
 8. Nie je dovolené prinášať do čitárne potraviny a nápoje.
 9. Ak si používateľ prináša so sebou vlastnú literatúru, je povinný túto skutočnosť oznámiť zamestnancovi knižnice.
 10. Používateľ má voľný prístup k príručnému fondu a vyloženým časopisom a novinám. Po preštudovaní ich vráti zamestnancovi knižnice. Pri ich využívaní má rešpektovať aj požiadavky iných používateľov.
 11. Používateľ je povinný chrániť zariadenie čitárne a vypožičané knižničné dokumenty. V prípade poškodenia knižničného dokumentu musí používateľ uhradiť škodu. Používateľ je povinný zistené nedostatky vo vlastnom záujme okamžite oznámiť zamestnancovi knižnice.
 12. Používateľ nesmie vynášať knižničné dokumenty z čitárne.
 13. Z knižničných dokumentov sa môžu vyhotoviť kópie, a to za predpokladu rešpektovania zákona o autorských právach.
 14. Z databáz prístupných na počítačoch v študovni má používateľ právo vyhotoviť si tlačený výstup.
 15. Prístup k vonkajším informačným zdrojom (internet) je povolený bezplatne na študijné účely.
 16. Pri odchode z čitárne sa používateľ zapíše do evidenčného zošita.
 17. Knižničné dokumenty v príručnom fonde knižnice sú určené len na prezenčné štúdium.
 18. Ak používateľ nevráti vypožičaný knižničný dokument z čitárne v stanovenom termíne, bude toto porušenie sankcionované poplatkami vo výške tretej upomienky.

 

Časť IV. : Záverečné ustanovenia

 1. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku povoľuje Mestská časť Bratislava – Vrakuňa alebo ňou poverený zamestnanec.
 2. Porušenie ustanovení Knižničného a výpožičného poriadku oprávňuje knižnicu dočasne, alebo trvalo zbaviť používateľa práva používať služby knižnice.
 3. Zmeny údajov v Knižničnom a výpožičnom poriadku sa budú vykonávať jeho dodatkom.
 4. Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda účinnosť dňa 2. 6. 2008.

 

Časť V. : Používanie internetu

 1. Internet pre registrovaných používateľov knižnice je určený len na odborné a študijné účely.
 2. Knižnica poskytuje internetové služby vo vyhradených priestoroch bezplatne registrovaným používateľom knižnice s platným čitateľským preukazom.
 3. U záujemcov o internetové služby sa predpokladajú základné znalosti práce s počítačom a internetom.

 

Práva a povinnosti používateľov internetu

 1. Registrovaní používatelia knižnice majú nárok na využívanie nasledovných internetových a počítačových služieb:
 • online katalóg Miestnej knižnice Bratislava – Vrakuňa
 • prehliadanie www stránok (s výnimkou stránok, ktoré propagujú násilie, rasovú neznášanlivosť, sex, pornografiu a fašizmus),
 • elektronickú poštu (pokiaľ majú vytvorenú svoju vlastnú poštovú schránku),
 • prácu s textovým a tabuľkovým editorom (MS Word a Excel),
 • prehliadať elektronické zdroje knižnice (CD, DVD).

 

 1. Registrovaný používateľ knižnice je pri využívaní internetu povinný:
 • odložiť si kabát a tašky v priestoroch k tomu určených,
 • dodržiavať vnútorné predpisy knižnice a ďalšie pokyny zamestnancov knižnice,
 • po ukončení práce odhlásiť sa z internetu, ale počítač nevypínať,
 • uhradiť poplatky za internetové služby (tlač z PC).

 

 1. Pri používaní internetu a PC nie je povolené:
 • prezeranie webových stránok, ktoré propagujú násilie, rasovú neznášanlivosť, sex, pornografiu a fašizmus,
 • chatovanie na internete
 • sťahovanie veľkých súborov z internetu (hudba, video a i.),
 • sťahovanie súborov a programov z internetu na vlastné diskety a USB kľúče
 • kopírovanie a distribuovanie častí operačného systému, aplikácií a programov nainštalovaných počítačov knižnice,
 • zásahy do konfigurácie (premiestňovanie, preinštalovávanie), vybavenia a príslušenstva počítačov knižnice,
 • mazanie akýchkoľvek súborov z počítača,
 • používanie vlastných CD a zariadení vyžadujúcich zapojenie do elektrickej siete (vrátane vlastného prenosného počítača typu notebook) bez súhlasu vedúceho pracovníka knižnice.
 1. Výsledky svojej práce na počítači a vyhľadávania z internetu si registrovaný používateľ knižnice môže po dohode s pracovníkom knižnice:
 • uložiť na prenosné zariadenie
 • dať vytlačiť na tlačiarni za poplatok uvedený v Cenníku poplatkov a služieb knižnice, ktorý je prílohou tohto knižničného poriadku.
 1. Registrovaný používateľ knižnice má nárok na prácu s PC a internetom 30 minút denne. Pokiaľ nemajú záujem o internetové služby ďalší čitatelia, môže službukonajúci zamestnanec knižnice túto dobu predĺžiť.
 2. Registrovaný používateľ knižnice je povinný zapísať sa do evidenčného zošita s uvedením typu a počtu báz dát, ktoré využíval.
 3. Všetky získané informácie a údaje slúžia výhradne k osobnej potrebe čitateľa a nie je dovolené využívať ich na komerčné účely, ani ich ďalej rozširovať ( v zmysle Autorského zákona č. 84/2007 Z.z.)
 4. Registrovaný používateľ knižnice je plne zodpovedný za škody spôsobené neodbornou manipuláciou s počítačom a je povinný vzniknutú škodu na technickom zariadení uhradiť.
 5. V prípade nedodržania Internetového poriadku (Dodatku ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Miestnej knižnice Bratislava- Vrakuňa) a jeho pravidiel, bude registrovaný používateľ knižnice vykázaný z priestorov knižnice bez možnosti ďalšieho využívania internetových služieb v priestoroch knižnice.

 

 1. Dodatok ku Knižničnému a výpožičnému poriadku nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2009.

 

Príloha č. 1 Cenník poplatkov a knižnično-informačných služieb

Príloha č. 2 Postup pri strate knižničného dokumentu

 

Cenník poplatkov a knižnično-informačných služieb :

 • Poplatok za registráciu používateľa do 15 rokov (deti, žiaci) : 1,00 €
 • Poplatok za registráciu používateľa: študent, dôchodca, invalid : 3,00 €
 • Poplatok za registráciu dospelého používateľa : 5,00 €

 

Sankčné poplatky za porušenie Knižničného a výpožičného poriadku :

 • Vyhotovenie duplikátu preukazu používateľa : 1,00 €
 • Poškodenie brožovanej publikácie : 2,00 €
 • Poškodenie publikácie v pevnej väzbe : 3,50 €

 

Sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty (za každý knižničný dokument) :

 • I. upomienka (30 dní po uplynutí výpožičnej lehoty) 1 titul : 2,00 € + poštovné
 • II. upomienka (60 dní po uplynutí výpožičnej lehoty) 1 titul : 3,00 € + poštovné
 • III. upomienka (90 dní po uplynutí výpožičnej lehoty 1 titul : 5,00 € + poštovné

Pri druhej a ďalšej upomienke platí používateľ i za predchádzajúce!

 

Ostatné sankčné poplatky :

Zničenie etikety čiarového kódu : 1.00 €

 

Manipulačné poplatky :

 • Manipulačný poplatok pri strate knižničného dokumentu 2,00 €
 • Zisťovanie neohlásených zmien v údajoch používateľa 2,00 €

 

Reprografické služby (len z knižničného fondu) :

 • Formát A4 – jednostranne : 0,10 €
 • Tlačený výstup z PC 1x A4 : 0,10 €

 

Postup pri strate knižničného dokumentu

 1. Stratu knižničného dokumentu nahlasuje používateľ pracovníkovi knižnice
 2. Pri oznámení straty knižničného dokumentu sú zúčastnené strany povinné spísať záznam o strate na predtlačenom formulári, v ktorom sa používateľ svojím podpisom zaviaže stratený knižničný dokument nahradiť do dátumu stanoveného v zápise.
 3. Zamestnanec knižnice je povinný uviesť do zápisu všetky potrebné údaje o stratenom knižničnom dokumente v úplnosti podľa predtlače.
 4. Súčasne s nahlásením straty je zamestnanec knižnice povinný oboznámiť používateľa s formami náhrady, ktoré knižnica akceptuje:
 • iným výtlačkom toho istého titulu a vydania,
 • novším vydaním toho istého titulu,
 • uhradením výšky nákladov, ktoré zamestnanec knižnice vynaloží na zhotovenie kópie a väzbu knižničného dokumentu,
 • finančnú náhradu.

Nie je možné od používateľa prijať kópiu zhotovenú mimo knižnice.

 1. Používateľ je povinný pri každej forme náhrady knižničného dokumentu súčasne uhradiť manipulačný poplatok pri strate a všetky sankčné poplatky spojené s upomínaním a vymáhaním knižničného dokumentu.
 2. Manipulačné a sankčné poplatky sú uvedené v Cenníku poplatkov a služieb.
X