05.12.2011

Oznámenie obsahu odvolania

[…]
15.12.2011

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu Mestskej časti

[…]
27.01.2012

Rozhodnutie stavebného úradu

[…]
04.07.2012

Oznámenie o začatí stavebného konania

Zmena účelu využitia časti stavby „Prestavba interiéru materskej školy“ Podzáhradná ul. č .1, v Bratislave súp. č. 10063, na  pozemku parc. č. 5476/24, 5476/90, 5476/89, kat. územie Podunajské Biskupice.

20.12.2012

Oznámenie o začatí konania

[…]
12.07.2013

Územný plán obce Ivanka pri Dunaji

[…]
11.09.2013

Oznámenie o začatí spojeného územného konania so stavebným konaním

[…]
10.10.2014

Upovedomenie o možnosti vyjadriť sa

[…]
21.11.2014

Verejná vyhláška

[…]
19.12.2014

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

[…]
20.01.2015

Verejná vyhláška

[…]
20.01.2015

Verejná vyhláška

[…]
11.02.2015

Verejná vyhláška

[…]
16.02.2015

Verejná vyhláška

[…]
23.02.2015

Verejná vyhláška

[…]
25.03.2015

Dodatočné povolenie stavebných úprav

[…]
02.04.2015

Oznámenie o začatí konania

[…]
24.04.2015

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu MČ

[…]
29.04.2015

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

[…]
18.05.2015

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania

[…]
22.06.2015

oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby v spojení s kolaudačným konaním č. Oz/243/590/2015/SÚ/KE zo dňa 15.06.2015

[…]
19.08.2015
Kataster | Vrakuna.sk

OZNAM – Rozhodnutie o chválení ROEP-u

[…]
20.08.2015
Katastrálna mapa | vrakuna.sk

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a umiestnení stavby.

[…]
03.09.2015

Zmena dokončenej stavby „stavebné úpravy bytov –ich prepojenie na Čiližskej 26 v Bratislave.

[…]
X