05.12.2011

Oznámenie obsahu odvolania

Oznámenie obsahu odvolania podaného proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, č. k. ÚR/3118/2011/38/JF, zo dňa 16.09.2011 Výzva k vyjadreniu sa k odvolaniam. Mestská časť Bratislava - Vrakuňa obdržala odvolania účastníkov konania : 1. RNDr. Alena Hrčková, Píniová 16, 821 07 Bratislava; Martin Kubíček, Píniová 2, 821 07 Bratislava a Zuzana Feltičková Švehlíková, Záhradnícka 74, […]
15.12.2011

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu Mestskej časti

Váš list č./zo dňa Naše číslo : 5082,5138/2011/JF Vybavuje/linka : Ing.Figurová/4020 4820 Bratislava : 12.12.2011 Krajský stavebný úrad Bratislava Lamačská cesta 5 845 14 Bratislava 4 Vec : Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava Vrakuňao zmene územného rozhodnutia, č. k. ÚR/3118/2011/38/JF, zo dňa 16.09.2011 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa obdržala odvolania účastníkov konania : […]
27.01.2012

Rozhodnutie stavebného úradu

Č.k. DSP+KR/959/2011/4/KE-5 zo dňa 24.01.2012 zmena dokončenej stavby – stavebné úpravy bytu   Celý dokument (link)
04.07.2012

Oznámenie o začatí stavebného konania

Zmena účelu využitia časti stavby „Prestavba interiéru materskej školy“ Podzáhradná ul. č .1, v Bratislave súp. č. 10063, na  pozemku parc. č. 5476/24, 5476/90, 5476/89, kat. územie Podunajské Biskupice.

20.12.2012

Oznámenie o začatí konania

Zmena dokončenej stavby, prístavba a nadstavba : „Prestavba záhradného domčeka na rodinný dom“, prípojky – plynu, NN, vodovodná a kanalizačná, Kosodrevinová ulica, Bratislava, záhradný dom súpisné č. 14931 na parcele č. 3209/148 a pozemky parc. č. 3209/223 a 3209/29 (komunikácia Kosodrevinová ulica, kat. územie Vrakuňa. Celý dokument (link)
12.07.2013

Územný plán obce Ivanka pri Dunaji

Územný plán obce Ivanka pri Dunaji - Zmeny a doplnky č. 1/2013 -oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (link)
11.09.2013

Oznámenie o začatí spojeného územného konania so stavebným konaním

Stavebník – spoločnosť GLOBAL CASH s r.o., Miletičova 44, 821 09 Bratislava, IČO 45 947 660 Zmena dokončenej stavby : „Rodinný dom s 3 b. j. a ateliérom“, nadstavba a stavebné úpravy,  jestvujúca stavba súpisné číslo 13509 na parcele č. 3624/111, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka NN prípojka na parcelách č. 3610/2, 3624/117, 3624/118, 3624/126, 3624/127, 3634/1 a 3656/1, kat. územie […]
10.10.2014

Upovedomenie o možnosti vyjadriť sa

Upovedomenie o možnosti vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu  „ Zariadenie vybavenosti pre rekreačno – oddychový prírodný areál“, Bratislava, Brezová ulica, prípojka vody, prípojka kanalizácie, plynová prípojka a prípojka NN, na pozemkoch parcelné č. 3964/4 a 906 (komunikácia Brezová), kat. územie Vrakuňa, na návrh stavebníka – občianske združenie Športový klub HORY – VODA, […]
21.11.2014

Verejná vyhláška

stavba : „ Zariadenie vybavenosti pre rekreačno – oddychový prírodný areál“, Bratislava, Brezová ulica, v členení na stavebné objekty : SO 1 Zariadenie vybavenosti pre rekreačno – oddychový prírodný areál, SO 2 Komunikácie a spevnené plochy, SO 3 Vodovodná prípojka, SO 4 Kanalizačná prípojka, SO 5 Plynovodná prípojka a SO 6 Prípojka NN, na pozemkoch […]
19.12.2014

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Stavebné povolenie č. SP/2031/7965/2014/SÚ/KE-56 (link) Stavebné povolenie č. Dopr./1786/5374/2014/SÚ/KE-2 (link)
20.01.2015

Verejná vyhláška

Rozhodnutie č. ZAM/2355/9775/2014/SÚ/JF-1, zo dňa 13.01.2015, zamietnutie návrhu na zmenu územného rozhodnutia na stavbu : “ Výstavba nájomných bytov Horné diely – Ráztočná ul. Vrakuňa” a vydanie zmeneného rozhodnutia o umiestnení stavby : „ Obytný celok Vrakuňa – Horné diely, Malý Dunaj II “ v členení na stavebné objekty : SO-01 Obytný dom s polyfunkciou, […]
20.01.2015

Verejná vyhláška

Odvolanie proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. ÚR/2151/8627/2014/JF-146 zo dňa 11.11.2014, ktorým bola umiestnená stavba : „ Zariadenie vybavenosti pre rekreačno – oddychový prírodný areál“, v členení na stavebné objekty : SO 1 Zariadenie vybavenosti pre rekreačno-oddychový prírodný areál, SO 2 Komunikácie a spevnené plochy, SO 3  Vodovodná prípojka, SO 4 Kanalizačná prípojka, […]
11.02.2015

Verejná vyhláška

Rozhodnutie č. Dop.KR/2668/11108/2014/SÚ/JF-3 zo dňa 02.02.2015,  ktorým bol povolený predčasne užívať stavebný objekt : 115 - Preložka Hrušovskej ulice a 639 – Preložka VO Hrušovská ulica stavby : "Diaľnica D 61 Bratislava, Mierová ulica – Senecká cesta“ stavebníkovi :   Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO : 35 919 001             miesto […]
16.02.2015

Verejná vyhláška

Zverejnenie rozhodnutia o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby č. 105, č. ÚR/2671/11256/2014/SÚ/JF-148 zo dňa 09.02.2015 : vec :    „ Výtlačné potrubie z ČS Most pri Bratislave – ÚČOV Bratislava Vrakuňa “ v rámci  odkanalizovania obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV, kat. územie Vrakuňa , v členení na stavebné objekty : […]
23.02.2015

Verejná vyhláška

Rozhodnutie č. SP/2352/7975/2014/SÚ/JF-6 zo dňa 18.02.2015 na internetovej stránke mestskej časti : zmena dokončenej stavby rekreačného objektu : prístavba, nadstavba a stavebné úpravy záhradného domu stavebník : Ing. Pavel Gežík, PhD., ul. Fraňa Kráľa 485, 033 01 Liptovský Mikuláš miesto stavby : záhradkárska osada Lesík, Brezová ulica, Bratislava, záhradná chata súpisné č. 8815 na parcele […]
25.03.2015

Dodatočné povolenie stavebných úprav

Dodatočné povolenie stavebných úprav, v spojení s kolaudáciou stavby č. DSP,KR/374/1104/2015/SÚ/JF-10 zo dňa 06.03.2015 na  : zmena dokončenej stavby, jej časti - stavebné úpravy bytu č. 47, 4. nadzemné podlažie, bytový dom súpisné č. 8698 na parcele č. 491/49, Bratislava, Bučinová č.12, kat. územie Vrakuňa, stavebník : Rastislav Hajdony, Bučinová č.12, 821 07 Bratislava. (link)
02.04.2015

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania č. Oz/260/724/2015/SÚ/KE zo dňa 10.03.2015 stavba:  „Zariadenie administratívnej budovy so služobným bytom“, spevnené plochy a žumpa v Bratislave, Priehradná ul. –záhrady    stavebník:   Peter Chúťka, Černyševského 19, 851 01 Bratislava miesto stavby:   Priehradná ul. – záhrady, Bratislava     Celý dokument (link)
24.04.2015

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu MČ

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ZAM/2355/9775/2014/SÚ/JF-1 zo dňa 13.01.2015 na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky oddelenie ŠSS, Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava   PINEA Park s.r.o., Píniová 4, 821 07 Bratislava, IČO 36 679 330, v zastúpení ANDELOVÁ & Co., s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO 47 506 946, podal odvolanie […]
29.04.2015

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Verejná vyhláška – stavebné povolenie č. SP/260/724/2015/SÚ/KE – 17  zo dňa 22.04.2015 stavba:  „Zariadenie administratívnej budovy so služobným bytom“, spevnené plochy a žumpa v Bratislave, Priehradná ul. –záhrady    stavebník:   Peter Chúťka, Černyševského 19, 851 01 Bratislava miesto stavby:   Priehradná ul. – záhrady, Bratislava     Celý dokument (link)
18.05.2015

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania č. Oz/1196/4972/2015/SÚ/JF zo dňa 12.05.2015 stavba : Cyklotrasa Malý Dunaj, Bratislava – Vrakuňa stavebníci : Martin KÚŠIK a Danka KÚŠIKOVÁ, obaja bytom Šermírska 1B, 160 00 Praha, v zastúpení ATAQ s.r.o., Donnerova 11, 841 05 Bratislava miesto stavby : Bratislava - Vrakuňa, pozemky parcelné č. 886/6, 886/154, 886/155, 886/156, 887/1, […]
22.06.2015

oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby v spojení s kolaudačným konaním č. Oz/243/590/2015/SÚ/KE zo dňa 15.06.2015

zmena dokončenej stavby:  „Stavebné úpravy bytu“ byt č. 4 na 2. poschodí v bytovom dome na Stavbárskej 46 v     Bratislave stavebník:   Jana   M a l á , Stavbárska 46, 821 07 Bratislava               miesto stavby:   Stavbárska 46, Bratislava Celý dokument (link)
19.08.2015
Kataster | Vrakuna.sk

OZNAM – Rozhodnutie o chválení ROEP-u

OZNAM – Rozhodnutie o chválení ROEP-u (Registra obnovenej evidencie pozemkov) v katastrálnom území Vrakuňa. (PDF dokument)
20.08.2015
Katastrálna mapa | vrakuna.sk

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a umiestnení stavby.

Vec: “Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa – I. časť: Rekonštrukcia parkoviska” oznámenie o  začatí územného konania a umiestnení stavby Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, tunajší stavebný úrad prijal dňa 29.04.2014 návrh stavebníka Hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava v zastúpení  Generálneho investora Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava (ktorý bol postupne doplnený) […]
03.09.2015

Zmena dokončenej stavby „stavebné úpravy bytov –ich prepojenie na Čiližskej 26 v Bratislave.

Vec:  Zmena dokončenej stavby „stavebné úpravy bytov –ich prepojenie na Čiližskej 26 v Bratislave. Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby podľa § 88 stavebného zákona v spojení s kolaudačným konaním. Čítať celý PDF dokument.
X