Oznamy miestneho úradu

02.07.2012

Srdečne Vás pozývame na letné tvorivé dni v CDT a burzu kníh

[…]
04.07.2012

Oznámenie o začatí stavebného konania

Zmena účelu využitia časti stavby „Prestavba interiéru materskej školy“ Podzáhradná ul. č .1, v Bratislave súp. č. 10063, na  pozemku parc. č. 5476/24, 5476/90, 5476/89, kat. územie Podunajské Biskupice.

10.07.2012

Oznámenie o uložení zásielky

Pre: Renáta Kucharová ( nar. 06. 02. 1964) 821 07 Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
10.07.2012

Oznámenie o uložení zásielky

Pre: Pavol LÍŠKA ( nar. 28. 01. 1969) 821 07 Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
11.07.2012

Oznámenie o uložení zásielky

Pre: Radoslav SLOBODA ( nar. 26.6.1973) 821 07 Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
11.07.2012

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín na Čiernovodskej ul. 19
1 ks smrek z dôvodu zateplovania domu a vysychania smreku.

15.07.2012

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

[…]
07.08.2012

Prieskum trhu (MŠ Hnilecká)

[…]
09.08.2012

Technická prestávka webstránok miestnej knižnice

[…]
10.08.2012

Zverejnenie

[…]
20.08.2012

Pozvánka na zasadnutie MZ MČ

[…]
23.08.2012

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

[…]
28.08.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov

[…]
03.09.2012

Vyhlásenie zámeru na predaj pozemku

[…]
03.09.2012

Vyhlásenie zámeru na nájom časti pozemkov

[…]
03.09.2012

Vyhlásenie zámeru na predaj, resp. nájom pozemkov

[…]
06.09.2012

Verejné obstarávanie v súlade s § 102, Zákona č. 25/2006

[…]
10.09.2012

Informácia o činnostiach v rafinérii

[…]
12.09.2012

Pozvánka na rokovanie MZ MČ dňa 18.09.2012

[…]
20.09.2012

Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Jesenné upratovanie rok 2012 - umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na týchto lokalitách V zmysle § 7 VZN č.4/2003 MČ Bratislava-Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie umiestnené na týchto uliciach a termínoch: Kontajnery budú umiestnené na týchto uliciach na dobu 24 hodín
20.09.2012

Vrakunské hody

[…]
20.09.2012

Výberové konanie – Vedúci oddelenia stavebného úradu

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava V zmysle § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie "Vedúceho oddelenia stavebného úradu"
01.10.2012

Vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže“

[…]
02.10.2012

Návrh inzercie pre priamy nájom NP ZS Bebravská

[…]
X