Odd životného prostredia

13.12.2011

Pozvánka na ústne konanie (výrub drevín)

13.12.2011 Bratislava č.j.:6145/11-Do. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa podľa § 69 písm. a ) zákona č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny ako orgán vykonávajúci v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v zmysle Čl.69 Štatútu hl.m.SR Bratislavy , podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začala […]
09.01.2012

Pozvánka na ústne konanie (výrub drevín)

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa podľa § 69 písm. a ) zákona č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny ako orgán vykonávajúci v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v zmysle Čl.69 Štatútu hl.m.SR Bratislavy , podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začala správne konania na […]
02.03.2012

Oznámenie o začatí konania – výrub

Výrub 1 ks topoľa z bezpečnostných dôvodov (Zdenka Bolečková).    Celý dokument (link)
10.05.2012

Oznámenie o začatí konania o výrube drevin na Hnileckej ul. 21

Výrub 1 ks jablone plánky z dôvodu poškodzovania bytového domu  na Hnileckej ul. 21 , ktorý rastie v tesnej blízkosti domu a narušuje základy domu koreňovou sústavou a poškodzuje novú fasádu domu. 

29.06.2012

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

Začatie konania o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona na základe  žiadosti zo dňa 28.5.2012 splnomocnenca Ing.Adriana Gunára, Trebišovská 2, 82102 Bratislava.   Celý dokument (link)
11.07.2012

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín na Čiernovodskej ul. 19
1 ks smrek z dôvodu zateplovania domu a vysychania smreku.

10.09.2012

Informácia o činnostiach v rafinérii

  Na mesiac september  2012   sú  naplánované  odstávky na 3 výrobných jednotkách našej spoločnosti, u ktorých neočakávame rušivé vplyvy na okolie. Okrem toho bude dňa 6.septembra 2012 odstavená Etylénová jednotka. Počas odstavovania technologických zariadení tejto prevádzky, v priebehu cca 3-4 dní (06.09 – 09.09.2012), predpokladáme viditeľné dymenia na poľných horákoch. K nadmernému znečisteniu životného […]
20.09.2012

Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Jesenné upratovanie rok 2012 - umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na týchto lokalitách V zmysle § 7 VZN č.4/2003 MČ Bratislava-Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie umiestnené na týchto uliciach a termínoch: Kontajnery budú umiestnené na týchto uliciach na dobu 24 hodín
11.10.2012

Začatie konania a nariadenie ústneho pojednávania

Začatie konania a nariadenie  ústneho  pojednávania na deň 23.10.202  ohľadom žiadosti Ing.arch,Dany Drábekovej o výrub 2 ks smrekov na ulici Pod Agátmi v k.úz Vrakuňa z dôvodu výstavby záhradného bazénu.    Celý dokument (link)
24.10.2012

Oznámenie o začatí konania

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa oznamuje začatie konania o vydanie súhlasu na výrub stromu na základe žiadosti  Ing.arch.Vojtecha Zelinu Celý dokument (link)
06.11.2012

Oznámenie o začatí konania ohľadne výrubu

Oznámenie o začatí konania ohľadne výrubu 1 ks smreka na Estónskej ul. 21 , žiadateľ Ing.Rastislav Madunický .   Celý dokument (link)
19.12.2012

Oznámenie o začatí konania – výrub drevin

Výrub 1 ks topoľa Žiadateľ : Občianské združenie Vrakunská beseda .   Celý dokument (link)
15.01.2013

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

1 ks  čerešne na Majerskej ul. žiadateľ  Ing.Jozef Mészáros    Celý dokument (link)
15.02.2013

Verejné obstarávanie :Deratizácia

Súťažné podklady (link) Výzva na predkladanie ponúk (link)
07.03.2013

Jarné upratovanie

Jarné upratovanie 2013 (link)
11.03.2013

Zber starých spotrebičov

Zber starých spotrebičov (link)
20.03.2013

Začatie konania o vydanie súhlasu na výrub

Začatie konania o vydanie súhlasu na výrub  stromov  podľa § 47 ods. 3 zákona na základe žiadosti  Kataríny Rȕckschlossovej ,Stavbárska 56, 821 07  Bratislava  o vydanie súhlasu na výrub 3 ks na pozemku parcelné č.1225/5 v katastrálnom území (ďalej „k. ú.“) Vrakuňa  na Stavbárskej ul. 56-58 ,  pred bytovým domom z  dôvodu zateplenia bytového domu […]
22.03.2013

Pozvánka na brigádu

Celé znenie (link)
22.03.2013

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o výrube drevín na Poľnohospodárskej ul. MUDr.Dráb a Daniela Drábová (link)
11.04.2013

INFORMÁCIA – ZBERNÝ DVOR opäť otvorený

Ako sa zbaviť nepotrebného veľkorozmerného odpadu. Nečakať na jarné a jesenné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov mestskou časťou , ale môžete tento odpad odovzdať bezplatne aj na našom Zbernom dvore , ktorý je zriadený pre obyvateľov Vrakune pre fyzické osoby. Nachádza sa na Ihličnatej ul. vedľa strediska VPS za Vrakunským štadiónom z Ráztočnej ul. prvá odbočka vľavo […]
16.05.2013

Začatie konania ohľadne výrubu drevín

O výrube 3 ks drevín na Čučoriedkovej ul. v MČ Vrakuňa v zastúpení Ing. Daniela Boboka (link)
16.09.2013

Zápisnice z rokovania

Zápisnice z rokovania Komisie Verejného poriadku a životného prostredia   Dokument 1 (link) Dokument 2 (link)
21.10.2013

Začatie konania ohľadne výrubu

Začatie konania ohľadne výrubu 2 ks ovocných drevin na Leknovej ul. žiadateľka Katarína Zervanová (link)
22.10.2013

Zápisnica z Komisie VP a ŽP

Zápisnica z Komisie VP a ŽP ()link
X