Prihlásenie na pobyt

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Trvalý pobyt

Je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí.

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

V ohlasovni pobytu sa prihlasujú na pobyt len občania so štátnou príslušnosťou Slovenskej republiky.

Cudzí štátni príslušníci sa prihlasujú na pobyt na
Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava, Regrútska 4, Bratislava – Vajnory 831 06
mail: ocppzba@minv.sk tel. +421 9610 36999, fax +421 9610 36959

Trvalý pobyt dieťaťa
Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia.

Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, rodný list dieťaťa je vydaný osobitnou matrikou na území SR a začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

Doklady potrebné k prihláseniu trvalého pobytu:

 1. platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
 2. ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list – originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom
 3. platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny,
 4. originál výpis z listu vlastníctva , vydaný správou katastra hl. mesta Bratislava, podľa osobitného predpisu , ktorý nie je obmedzený žiadnou dobou vydania, slúžiaci k nahliadnutiu alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané Správou katastra nehnuteľností 
 5. ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou,
 6. súhlas vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov s prihlásením občana na trvalý pobyt a to: osobne na ohlasovni pred zamestnancom ohlasovne, alebo písomne s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov

Tento súhlas sa nevyžaduje, ak:

 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.

Prihlasovanie trvalého pobytu iných osôb

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.
Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za občana mladšieho ako 18 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú výchovu a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná výchova alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť podľa odseku 2 nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási

Zmenu trvalého pobytu nie je možné zaevidovať, ak:

 • občiansky preukaz je zahlásený ako stratený/ukradnutý
 • doba platnosti občianskeho preukazu je skončená
 • ste sa prehlásili na trvalý pobyt a občiansky preukaz ste si nevybavili po tejto zmene
 • občiansky preukaz je veľmi poškodený

Prihlásenie na trvalý pobyt na mestskú časť

Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g), bezdomovci, a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 až 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava.

V takom prípade občan predkladá:

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o OP z príslušného oddelenia policajného zboru,
 • potvrdenie o trvalom pobyte z ohlasovne miesta predchádzajúceho trvalého pobytu

Zrušenie trvalého pobytu:

 • na základe odhlasovacieho lístka o skončení predchádzajúceho trvalého pobytu,
 • ak občan zomrel,
 • na základe odhlásenia občana o skončení trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností, alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časti (bytu) na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.
 • návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu
 • vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
 • ak budova zanikla.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana mestská časť. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli po dobu 15 dní.

Na vydanie Potvrdenia o vlastnom trvalom pobyte treba predložiť:

 • platný občiansky preukaz
 • originál rodného listu dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky do 18 roku

Prechodný pobyt

V prípade prihlasovania sa na prechodný pobyt sa postupuje rovnako ako pri prihlasovaní sa na trvalý pobyt.

Správne poplatky

Potvrdenie o pobyte5,00 €
Oznámenie o pobyte5,00 €
X