Etické kódexy

Etický kódex zamestnancov

Etický kódex stanovuje základné zásady a pravidlá správania sa zamestnancov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa tak, aby presadzovali verejný záujem, rozvoj a prosperitu mestskej časti, otvorenosť a transparentnost’ samosprávy, vytvárali a udržiavali dôveru verejnosti vo verejnú inštitúciu. Účelom je posilňovanie a podpora etických a morálnych hodnôt správania sa zamestnancov pri výkone svojich pracovných povinností vo vzťahu kverejnostiaj sebe navzájom.
prečítať celý kódex

 

Etický kódex volených predstaviteľov

„My, volení predstavitelia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (starosta mestskej časti a poslanci miestneho zastupiteľstva), uvedomujúc si rešpektovanie etických a morálnych povinností pri výkone funkcie, sa hlásime k tomuto Etickému kódexu volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a čestne vyhlasujeme, že sa ním počas výkonu poslaneckých mandátov budeme riadiť.“
prečítať celý kódex

X