Dotácie z rozpočtu MČ Bratislava-Vrakuňa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 

Všeobecne prospešné služby:

 • zdravotná starostlivosť
 • sociálna pomoc a humanitárna starostlivosť
 • charitatívna činnosť
 • tvorba, rozvoj, obnova a prezentácia kultúrnych a duchovných hodnôt
 • tvorba a ochrana životného prostredia
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu
 • správa a údržba kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mestskej časti
 • voľnočasové aktivity detí a mládeže

 

Všeobecne prospešné účely:

 • realizácia o ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
 • ochrana zdravia
 • zachovanie prírodných hodnôt
 • rozvoj kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti
 • rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • vytváranie podmienok na zabezpečovanie poskytovania zdravotnej spôsobilosti
 • plnenie individuálnej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou
 • prevádzkové náklady

 

Na podporu podnikania a zamestnanosti

Na účel poskytnutia dotácií na rok 2023 mestská vyčlení zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v decembri 2022.
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa je potrebné doručiť do 31.10.2022 na adresu Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava s uvedením „Dotácia mestskej časti 2023“.
Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá VZN č. 5/2015, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mestskej časti.

 

UPOZORNENIE:

V zmysle VZN č. 5/2015 žiadateľ môže na kokrétnu činnosť alebo oblasť podať len jednu žiadosť o dotáciu na jeden príslušný kalendárny rok. Dotácia sa neposkytuje už na zrealizované projekty. Žiadateľovi môže byť poskytnutá dotácia len v prípade, že riadne vyúčtoval predchádzajúcu poskytnutú dotáciu v termíne podľa VZN.

 

Dotácia sa neposkytuje žiadateľovi, ktorý:

 • ktorý nemá vyrovnané záväzky voči mestskej časti
 • ktorého žiadosť nespĺňa náležitosti stanovené týmto VZN
 • ktorý v minulosti porušil svoje záväzky pri použití dotácie
 • na činnosť politických strán, politických hnutí a ich koalícií
 • pre potreby nákupu alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
 • na poškodzovanie životného prostredia

 

Vyhlásenie člena komisie

Pravidlá hodnotiacej komisie k dotáciám MČ

Kritéria na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Vyhodnotenie žiadostí na rok 2022

Vyhodnotenie žiadostí na rok 2021

 

Prehľad prijatých žiadostí o dotácie

Prehľad prijatých žiadostí o dotácie 2022

Prehľad prijatých žiadostí o dotácie 2021

Prehľad prijatých žiadostí o dotácie 2020

Prehľad prijatých žiadostí o dotácie 2019

Prehľad prijatých žiadostí o dotácie 2018

Prehľad prijatých žiadostí o dotácie 2017

Prehľad prijatých žiadostí o dotácie 2016

Prehľad prijatých žiadostí o dotácie 2015

 

Prehľad schválených žiadostí o dotácie

Prehľad schválených žiadostí o dotácie 2022

Prehľad schválených žiadostí o dotácie 2021

Prehľad schválených žiadostí o dotácie 2020

Prehľad schválených žiadostí o dotácie 2019

Prehľad schválených žiadostí o dotácie 2018

Prehľad schválených žiadostí o dotácie 2017

Prehľad schválených žiadostí o dotácie 2016

Prehľad schválených žiadostí o dotácie 2015

 

Prehľad neschválených žiadostí o dotácie

Prehľad neschválených žiadostí o dotácie 2022

Prehľad neschválených žiadostí o dotácie 2021

Prehľad neschválených žiadostí o dotácie 2020

Prehľad neschválených žiadostí o dotácie 2019

Prehľad neschválených žiadostí o dotácie 2018

Prehľad neschválených žiadostí o dotácie 2017

Prehľad neschválených žiadostí o dotácie 2016

Prehľad neschválených žiadostí o dotácie 2015

X