Dotácie z rozpočtu MČ BA – Vrakuňa

  • Poskytujú sa v zmysle VZN č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
  • Sú poskytované právnickým alebo fyzickým osobám
  • Žiadosť s povinnými prílohami je žiadateľ povinný predložiť MČ BA – Vrakuňa najneskôr do 31.10. príslušného kalendárneho roka na konkrétnu činnosť alebo oblasť, môže byť predložená iba jedna žiadosť
  • Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok, poskytnuté finančné prostriedky musia byť použité v tom kalendárnom roku, v ktorom boli poskytnuté a na účel, na ktorý boli poskytnuté.
  • Vyúčtovanie poskytnutej dotácie je žiadateľ povinný predložiť MČ BA – Vrakuňa do 30 dní od použitia dotácie na účel, na ktorý bola určená, resp. najneskôr do 10.12. kalendárneho roka

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu MČ BA – Vrakuňa, spolu s tlačivom o zúčtovaní dotácie sú zverejnené na web stránke MČ BA – Vrakuňa

Prehľad poskytnutých dotácií v roku 2018

 
ŽiadateľVýška poskytnutej dotácie v €
Domov – Dúha, o. z.500
Detský fond SR, o. z.3 500
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, o. z.500
Valacsay Jozef1 000
Box Club, o. z.800
KOI – Rybársky klub nepočujúcich, o. z.500
Športový klub Vrakuňa10 000
Susedy, o. z.1 200

 

Prehľad poskytnutých dotácií v roku 2017

        
ŽiadateľVýška poskytnutej dotácie v €
Odyseus, n. o1 000
Domov – Dúha, o. z.500
Depaul Slovensko, n. o.1 000
Detský fond SR, o. z.3 500
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, o. z.500
Box Club, o. z.800
KOI – Rybársky klub nepočujúcich, o. z.500
Športový klub Vrakuňa10 000

 

 

X