Daň za užívanie verejného priestranstva

Správca dane
Správcom dane je miestne príslušná obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.

Základné informácie o dani za užívanie verejného priestranstva
Daňovník: je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Predmet dane: Predmetom   dane   za   užívanie   verejného  priestranstva  je osobitné užívanie verejného priestranstva.
Základ dane: Základom   dane za užívanie   verejného   priestranstva  je  výmera užívaného verejného priestranstva v m².

Sadzba dane v € za m² a deň:
0,35 € – za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (opravárenských, kopírovacích, pohostinských, predaj novín a časopisov a pod.), stánkový predaj ovocia a zeleniny, kvetín (vrátane zabratia priestranstva pred zariadením)
0,25 € – za zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb exteriérového sedenia (letné terasy a pod.)
0,35 € – za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu, za stavebné a rekonštrukčné práce, prevádzkové výkopy, za rozkopávky, za zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky  a za skládky materiálov a predmetov súvisiacich s týmito prácami, za umiestnenie kontajnera na stavebný odpad
0,20 € – za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni
1,70 € – za umiestnenie skládky (okrem umiestnenia stavebných zariadení na výstavbu, za stavebné a rekonštrukčné práce, prevádzkové výkopy, za rozkopávky, za zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky a za skládky materiálov a predmetov súvisiacich s týmito prácami, za umiestnenie kontajnera na stavebný odpad a okrem umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni )
0,50 € – za umiestnenie predajného zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom vrátane plochy určenej na konzumáciu
0,17 € – za umiestnenie cirkusov, lunaparku a iných atrakcií a podujatí (0,07 € za 1m2 a deň – výmer obslužnej plochy)
0,17 € – za usporiadanie kultúrnych, športových, kultúrno-propagačných a prezentačných podujatí
0,062 € – za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste: fyzické osoby – obyvatelia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
0,085 € – za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste: ostatné fyzické osoby – podnikatelia (SZČO) a právnické osoby
0,005 € – za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste : fyzické osoby – obyvatelia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, ktorí sú držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktorá je súčasne držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu
0,005 € – za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste : fyzické osoby – obyvatelia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, ktorí sa starajú o osobu, ktorá je držiteľ
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktorá je súčasne držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu a tieto osoby majú spoločný trvalý alebo prechodný pobyt
1,70 € – za prechodné skladovanie odpadu
13,- € za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach, vrátane plochy určenej na konzumáciu: predaj jedál a nápojov vrátane alkoholických
10,- € za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach, vrátane plochy určenej na konzumáciu: predaj nápojov vrátane alkoholických
8,- € za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach, vrátane plochy určenej na konzumáciu: predaj jedál a nápojov bez podávania alkoholických nápojov
6,- € za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach: spotrebného tovaru – hračky, balóny, darčekové predmety, cukrovinky, pochutiny, ľudovoumelecké výrobky a iný tovar
5,- € za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach: reklamu a propagáciu
3,- € za umiestnenie zariadenia (pojazdného, prípadne prenosného) s krátkodobým pobytom na vrakunských hodových slávnostiach: predaj náboženských predmetov a literatúry a služby napr. maľba na tvár
0,40 € – v ostatných prípadoch

Sadzbu dane, podmienky zníženia dane za užívanie verejného priestranstva, resp. oslobodenie od dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia upravuje VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa a VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.7/2015 , ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

Daňová povinnosť k dani za užívanie verejného priestranstva
Vznik: Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva.
Zánik: Daňová povinnosť zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Oznamovacia povinnosť
Termín: Daňovník  je  povinný  oznámiť  svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne, daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
Tlačivo: Daňovník je povinný najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti doručiť správcovi dane vyplnené a podpísané tlačivo „Oznámenie vzniku a zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva“.

Formulár „Oznámenie   vzniku   a  zániku    daňovej   povinnosti    za užívanie verejného priestranstva“ je  k dispozícii na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, referát miestnych daní,   podnikateľských    činností   a  platobného    styku, 1. poschodie č. dv. 206 alebo v elektronickej   podobe:
Oznámenie vzniku – zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva (Príloha č. 3 VZN MČ Bratislava – Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach)
Vyrubenie dane za užívanie verejného

Vyrubenie dane za užívanie verejného priestranstva
Forma: Správca dane vyrubí daň za užívanie verejného priestranstva rozhodnutím.
Splatnosť dane: Vyrubená   daň   za   užívanie   verejného   priestranstva  je splatná do 15   dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Úhrada dane: Daň možno uhradiť hotovostne v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, prípadne poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane.

Potvrdenie o podaní priznania

Poučenie na vyplnenie priznania

Oznámenie vzniku – zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva

X