Daň za ubytovanie

Sadzba dane je 1,70 eura za fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení. Základom dane je počet prenocovaní fyzickej osoby v zariadení.

Pracovisko dane za ubytovanie: Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova ulica č. 9, P.O.BOX 76, 850 05 Bratislava 55
Kontakt:Mgr. Nataša Ďuricová, tel.: +421 259 356 960, fax: +421 259 356 971, mail: duricova@bratislava.sk

Postup na vybavenie:
Ohlásenie vzniku daňovej povinnosti dane za ubytovanie a mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie sa predkladá na tlačivách (pozri odkazy dole): adresovaných na:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova ulica č. 9, P.O.BOX 76, 850 05 Bratislava 55
V praxi to znamená, že prevádzkovateľ každého ubytovacieho zariadenia nachádzajúceho sa na území hlavného mesta SR Bratislavy je povinný do 30 dní od zahájenia svojej činnosti zaslať správcovi dane vyplnené tlačivo „Ohlásenie vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia “ spolu s výpisom z obchodného alebo živnostenského registra.

Na základe uvedenej skutočnosti bude prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia pridelený variabilný symbol, pod ktorým sa zaeviduje v databáze ubytovacích zariadení u správcu dane.

Po ukončení príslušného mesiaca je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia povinný zaslať vyplnené tlačivo „Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie“ a následne daň odviesť.

Pri úhrade alebo zaplatení dane je dôležité dodržať desaťmiestny variabilný symbol, ktorý má každý prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia iný a mení sa každý mesiac. Po prvom dvojčísle (32) vpíšete koncové číslo príslušného roku, nasleduje fixné číslo (2), po ktorom vpíšete pridelené trojmiestne číslo, ktoré Vám bude oznámené pri ohlásení vzniku činnosti ubytovacieho zariadenia a na konci nasleduje dvojčíslie vyjadrujúce príslušný mesiac. Ak prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia bude pridelené napr. číslo 075 jeho variabilný symbol bude nasledovný:
za december 2016: 3216207512
za január (vo februári) 2017: 3217207501
za február (v marci) 2017: 3217207502 atď.
Vybratú daň možno uhradiť na účet správcu dane (bankovým prevodom, alebo zaplatiť v hotovosti priamo v pokladni správcu dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac.

Pokladňa magistrátu na oddelení miestnych daní a poplatkov, Blagoevova ulica č. 9 má úradné hodiny denne v čase:

pondelok
8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 h

utorok
8.00 – 12.00 a 12.30 – 15.30 h

streda
8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 h

štvrtok
8.00 – 12.00 a 12.30 – 15.30 h

piatok
8.00 – 12.00 a 12.30 – 13.30 h

 

Pokladňa magistrátu na Primaciálnom nám. 1, prízemie budovy má úradné hodiny denne v čase:

pondelok
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 h

utorok
9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 h

streda
9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 h

štvrtok
9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 h

piatok
9.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00 h

 

Odkazy:
Formuláre a tlačivá – Daň za ubytovanie

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2016
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2016 o dani za ubytovanie s účinnosťou od 01.januára 2017 schválené mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky dňa 30. júna 2016 uznesením č. 528/2016.

Kontaktné údaje pracoviska

X