Daň za predajné automaty

Správca dane:
Správca: Miestne príslušnou obcou je obec, na území ktorej sa predajné automaty prevádzkujú.
Základné informácie o dani za predajné automaty
Daňovník: Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická  osoba, ktorá  predajné automaty prevádzkuje.
Predmet dane: Predmetom dane  za  predajné  automaty   sú   prístroje  a  automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a  sú umiestnené  v priestoroch dostupných verejnosti.
Základ dane: Základom dane je počet predajných automatov.
Sadzba dane:
70,00 € – za jeden predajný automat vydávajúci potravinové výrobky bez alkoholických a tabakových výrobkov a kalendárny rok
500,00 € – za jeden predajný automat vydávajúci alkoholické a tabakové výrobky a kalendárny rok

Sadzbu dane, rozsah  a spôsob  vedenia  preukaznej  evidencie  na účely  dane,  spôsob  identifikácie  predajných  automatov a prípadné oslobodenia alebo zníženia dane určuje VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Daňová povinnosť k dani za predajné automaty:
Vznik: Daňová povinnosť vzniká 1. dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat
začal prevádzkovať. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane 1. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
Zánik: Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v  ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Priznanie k dani za predajné automaty:
Termín: Ak vznikne daňová povinnosť k dani za predajné automaty v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej  vznikla daňová povinnosť, najneskôr  do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
Ak daňovník podal priznanie k dani a daňová povinnosť k dani za predajné automaty vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
Tlačivo: Priznanie sa podáva na tlačive, ktorého  vzor ustanoví  Ministerstvo  financií SR. V priznaní sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania.

Formulár daňového priznania je k dispozícii na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, referát miestnych daní, podnikateľských činností a platobného styku, prízemie č. dv. 106 alebo v elektronickej podobe tu.

Vyrubenie dane za predajné automaty:
Forma: Správca dane vyrubí daň za predajné automaty rozhodnutím.
Splatnosť dane: Vyrubená daň za predajné automaty je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Úhrada dane: Daň  možno  uhradiť  hotovostne  v  pokladni  Miestneho  úradu  mestskej  časti Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, prípadne poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

X