Daň za nevýherné hracie prístroje

Správca dane:
Správca: Miestne príslušnou obcou je obec, na území ktorej sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.
Základné informácie o dani za nevýherné hracie prístroje:
Daňovník: Daňovníkom   je fyzická  osoba   alebo  právnická  osoba, ktorá   nevýherné hracie  prístroje prevádzkuje.
Predmet dane: Predmetom dane za nevýherné  hracie  prístroje  sú  hracie  prístroje – „nevýherné hracie prístroje“, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch dostupných verejnosti.
Základ dane: Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
Sadzba dane:
500,00 € – elektronické prístroje na počítačové hry za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok
170,00 € – mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok
Sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov a prípadné oslobodenia alebo zníženia dane určuje VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach  v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie automaty:
Vznik: Daňová   povinnosť   vzniká 1. dňom   kalendárneho  mesiaca, v  ktorom  sa  nevýherný hrací
prístroj začal prevádzkovať. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť  u  nového správcu dane 1. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
Zánik: Daňová     povinnosť   zaniká     posledným   dňom   mesiaca, v  ktorom   sa   ukončilo  jeho prevádzkovanie.

Priznanie k dani za nevýherné hracie automaty:
Termín: Ak vznikne daňová povinnosť k dani za  nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej  vznikla daňová povinnosť, najneskôr  do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
Ak daňovník podal priznanie k dani a daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje vznikne   alebo zanikne v    priebehu   zdaňovacieho obdobia, je  povinný podať čiastkové priznanie k tej dani príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
Tlačivo: Priznanie sa podáva na tlačive, ktorého  vzor ustanoví  Ministerstvo  financií SR. V priznaní sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania.
Formulár daňového priznania je k dispozícii na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, referát miestnych daní, podnikateľských činností a platobného styku, prízemie č. dv. 106 alebo v elektronickej podobe tu.

Vyrubenie dane za nevýherné hracie automaty:
Forma: Správca dane vyrubí daň za nevýherné hracie prístroje rozhodnutím.
Splatnosť dane: Vyrubená daň za nevýherné hracie prístroje je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Úhrada dane: Daň možno uhradiť hotovostne v pokladni  Miestneho  úradu  mestskej  časti Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, prípadne poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

X