Daň z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára.
Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Odkazy na tlačivá:
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
Tlačivo je interaktívne. Môžete do neho vpisovať po uložení do Vášho počítača.

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností na rok 2018

Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľností

X