Byty a bytová politika

 • Bytová politika sa riadi v zmysle VZN č. 4/2013 zo dňa 23.04.2013 o nájme bytov
 • Obecný nájomný bytový fond tvoria byty zverené do správy zverovacím protokolom Magistrátu hl. m. SR BA v súčasnosti v počte 8, ktoré si súčasní nájomníci môžu odkúpiť do osobného vlastníctva a byty vo vlastníctve MČ BA – Vrakuňa v počte 5
 • Zoznam bytov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy zverené do správy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 01.01.2020
  Por. č. AdresaČ. domuČ. bytuPočet iziebPlocha m2
  1Bebravská1213253,38
  2Bodvianska59476,28
  3Čiernovodská199476,42
  4Kríková826372,25
  5Bučinova107142,40
  6Kríková619483,09
  7Bodvianska58252,76
  8Rajecká205363,45
 • Zverené byty boli pridelené ešte v minulosti Bytovým podnikom alebo Okresným národným výborom Bratislava. Mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa bol pridelený iba jeden nájomný byt po neplatičovi v roku 2011.
 • MČ neeviduje žiadnych neplatičov
 • Predpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami si môže podať občan s trvalým pobytom v Bratislave; podmienka trvalého pobytu je splnená i v prípade, ak sa žiadateľ preukázateľne zdržuje v Bratislave (je zamestnaný) najmenej 5 rokov pred podaním žiadosti o nájom bytu (ak žiadosť podávajú manželia, túto podmienku musí spĺňa aspoň jeden z manželov) a zároveň je poberateľom príjmu najmenej 1,5 násobku životného minima určeného podľa zákona č. 601/2003 Z. z o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri posudzovaní príjmu a životného minima sa posudzujú všetky osoby uvedené v žiadosti o nájom obecného bytu a neprevyšuje 3-násobok životného minima platného v danom roku.
 • Žiadateľ je povinný v zmysle VZN č. 4/2013 zo dňa 23.04.2013 o nájme bytov bez vyzvania každé dva roky ku dňu podania žiadosti pravdivo aktualizovať svoju žiadosť  a zároveň oznámiť mestskej časti svoje zotrvanie na podanej žiadosti. Neaktualizovanie žiadosti má za následok jej vyradenie zo zoznamu žiadateľov
 • Vecne príslušná komisia pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Vrakuňa podľa potreby predkladá zoznam žiadateľov o nájom obecného bytu starostovi mestskej časti na rozhodnutie o pridelení obecného bytu do nájmu. O prenájme obecného bytu rozhoduje starosta mestskej časti Bratislava – Vrakuňa a v mene mestskej časti Bratislava – Vrakuňa uzatvára s nájomcom nájomnú zmluvu
 • MČ BA – Vrakuňa eviduje zoznam žiadateľov od roku 1995, a keďže nemá k dispozícii žiadne voľné byty, nemôžu byť títo žiadatelia uspokojení

Žiadosti o pridelenie bytu sú zverejnené na web stránke MČ BA – Vrakuňa

 

Prehľad žiadateľov o byt podľa abecedy k 31.05.2021
P.č. Priezvisko a menočíslo žiadostiRok podania
1Bandry František32722021
2Bandry Roman49922021
3Čobejová Ivana126392019
4Danková Darina20262010
5Gondorová Katarína4772003
6Holeš Jakub91362019
7Hozová Žaneta68802020
8Košková Silvia28362007
9Machatová Renika97442013
10Malíková Renáta27482006
11Martinovičová Renáta90792014
12Novotný Vincent12032021
13Pažitná Marta3581995
14Pech Mário34032021
15Poláková Margita10392021
16Spergerová Oľga98712014
17Sviteková Bibiána1952017
18Šebeštínová Simona26312017
19Štrbániková Klaudia65622016
20Uhríková Silvia113802020
21Vajdíková Linda103962019
X