Byty a bytová politika

 • Bytová politika sa riadi v zmysle VZN č. 4/2013 zo dňa 23.04.2013 o nájme bytov
 • Obecný nájomný bytový fond tvoria byty zverené do správy zverovacím protokolom Magistrátu hl. m. SR BA v súčasnosti v počte 8, ktoré si súčasní nájomníci môžu odkúpiť do osobného vlastníctva a byty vo vlastníctve MČ BA – Vrakuňa v počte 5
 • Zoznam bytov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy zverené do správy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 01.01.2020
  Por. č. AdresaČ. domuČ. bytuPočet iziebPlocha m2
  1Bebravská1213253,38
  2Bodvianska59476,28
  3Čiernovodská199476,42
  4Kríková826372,25
  5Bučinova107142,40
  6Kríková619483,09
  7Bodvianska58252,76
  8Rajecká205363,45
 • Zverené byty boli pridelené ešte v minulosti Bytovým podnikom alebo Okresným národným výborom Bratislava. Mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa bol pridelený iba jeden nájomný byt po neplatičovi v roku 2011.
 • MČ neeviduje žiadnych neplatičov
 • Predpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami si môže podať občan s trvalým pobytom v Bratislave; podmienka trvalého pobytu je splnená i v prípade, ak sa žiadateľ preukázateľne zdržuje v Bratislave (je zamestnaný) najmenej 5 rokov pred podaním žiadosti o nájom bytu (ak žiadosť podávajú manželia, túto podmienku musí spĺňa aspoň jeden z manželov) a zároveň je poberateľom príjmu najmenej 1,5 násobku životného minima určeného podľa zákona č. 601/2003 Z. z o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri posudzovaní príjmu a životného minima sa posudzujú všetky osoby uvedené v žiadosti o nájom obecného bytu a neprevyšuje 3-násobok životného minima platného v danom roku.
 • Žiadateľ je povinný v zmysle VZN č. 4/2013 zo dňa 23.04.2013 o nájme bytov bez vyzvania každé dva roky ku dňu podania žiadosti pravdivo aktualizovať svoju žiadosť  a zároveň oznámiť mestskej časti svoje zotrvanie na podanej žiadosti. Neaktualizovanie žiadosti má za následok jej vyradenie zo zoznamu žiadateľov
 • Vecne príslušná komisia pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Vrakuňa podľa potreby predkladá zoznam žiadateľov o nájom obecného bytu starostovi mestskej časti na rozhodnutie o pridelení obecného bytu do nájmu. O prenájme obecného bytu rozhoduje starosta mestskej časti Bratislava – Vrakuňa a v mene mestskej časti Bratislava – Vrakuňa uzatvára s nájomcom nájomnú zmluvu
 • MČ BA – Vrakuňa eviduje zoznam žiadateľov od roku 1995, a keďže nemá k dispozícii žiadne voľné byty, nemôžu byť títo žiadatelia uspokojení

Žiadosti o pridelenie bytu sú zverejnené na web stránke MČ BA – Vrakuňa

Prehľad žiadateľov o byt podľa abecedy
P.č. Priezvisko a menočíslo žiadostiRok podania
1Bubeníková Silvia42762009
2Bukovan Patrik3631999
3Danková Darina20262010
4Domény Róbert63922011
5Eisner Karol25142011
6Fatáková Ingrid43212007
7Gbelská Miroslava10402013
8Gondorová Katarína4772003
9Jurčík Jakub26302016
10Košková Silvia28362007
11Králiková Adela12682015
12Líšková Lenka41662013
13Malíková Renáta27482006
14Martinovičová Renáta90792014
15Mencová Libuše81712012
16Mešťanová Anita42762013
17Mošovský Peter31772001
18Nemcová Alena421995
19Némethová Michaela13892013
20Novotný Vincent9432015
21Panda Karol59832011
22Pavelka Ernest17822012
23Pažitná Marta3581995
24Pažitná Martina9822010
25Plunárová Renáta8582005
26Pochlopeňová M.89152014
27Poláková Beáta29522006
28Pučeková Elena442011
29Rigo Peter27532009
30Sípos Marcel4552004
31Slobodová Renáta4942009
32Spergerová Oľga98712014
33Sviteková Bibiána1952017
34Šikovancová Zuzana462006
35Šimková Monika83252015
36Šimková Monika83252015
37Šramková Kamila33842008
38Štrbániková Klaudia65622016
39Tóthová Katarína52962015
40Ulacký Ján51232007
41Vakulová Monika26621998
X