Informácia o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

X