Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie, Obnova bytového domu Vietnamská 41, Bratislava, blok B a blok C

Kolaudačné rozhodnutie:

na stavbu:            „Obnova bytového domu Vietnamská 41, Bratislava“, blok B a blok C

stavebník :             Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Vietnamská 41, Vietnamská 41, 821 04 Bratislava

miesto stavby:  bytový  dom na Vietnamskej ulici č. 41 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 14814/380 a 14814/382, súp. č. 5822, katastrálne územie Trnávka

 

Kolaudacné rozhodnutie na stiahnutie TU: Rozhodnutie

X