Rekonštrukcia plynovodov Bratislava – Vrakuňa, ul. Hradská, UO00092

Kolaudačné rozhodnutie:

Stavba: „ Rekonštrukcia plynovodov Bratislava – Vrakuňa, ul. Hradská, UO00092

Stavebník: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26;  IČO: 35 910 739

Miesto stavby: Hradská ul.,kat. úz. Vrakuňa, Bratislava, hlavná trasa plynovodov je na ulici Hradská a ulice Podpriehradná, Priehradná, Majerská, Šípová a Leknová boli rekonštrukciou zasiahnuté iba montážnymi prepojovacími jamami.

Kolaudačné rozhodutie

X