Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny na parcele 976/5

X