Oznámenie o začatí kolaudačného konania, SO 01-VN, SO 02-Trafostanica, SO 03-NN

Oznámenie o začatí kolaudačného konania:

na stavebné objekty: SO 01-VN prípojka, SO 02 Trafostanica, SO 03-NN distribučný rozvod

pre stavbu:         Novostavba skladových priestorov

stavebníkovi:    Tidly Slovakia, a. s., Dolná 5, Banská Štiavnica, IČO: 35976161

miesto stavby:  ul. Pod gaštanmi, na pozemku registra „C“ parc. č. 2526/15, podľa registra „E“ parc. č. 888, ďalej na pozemkoch registra „C“ 3141/5, 3141/1, 3140/105, 3140/17, 3140/104, 3140/14, 3140/12, 3140/13, 3139/10, 3139/11, 3139/1, 3139/12 a parc. č. 2486/1, podľa registra „E“ 881/26 a ďalej parc. reg. „C“ č. 2374/36, objekt Trafostanice na pozemkoch reg. „C“, parc. č.  3140/104, 3140/105, katastr. územie Vrakuňa, Bratislava

druh stavby:      líniová stavba.

Kolaudačné konanie v pdf.

X