Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Šíravská 7, 821 07 Bratislava organizuje pre deti vo veku 7 – 11 rokov Letný tábor pre deti  2022

TERMÍN

08.08.– 12.08. 2022

denne od 7.30 do 16.30 hod.

KAPACITA: 50 detí/turnus

Program je orientačný:

  • Návšteva ZOO
  • Program v knižnici
  • Výlet na Červený Kameň
  • Športujeme v lesoparku
  • Obhliadka Bratislavy Prešporáčikom a iné….

CENA: 50 € – 5x celodenný pobyt,

v cene sú zahrnuté denne desiata (ovocie), obed, olovrant (keksík)  a pitný režim.

PRIHLASOVANIE:

Osobnepondelok a streda od 8,00h do 17,00h v budove MÚ Bratislava–Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, č. d. 205, 1. poschodie

E-mailom:

iveta.wildova@vrakuna.sk

 

POKYNY A PODMIENKY ÚČASTI

Dieťa bude potrebovať pohodlné športové oblečenie .

Strava – desiata, obed, olovrant a pitný režim na celý deň sú zabezpečené..

Nástup je možný od 7:30 hod.. v areáli Knižnice Vrakuňa,  Toplianska 5, následne si dieťa môžete vyzdvihnúť do 16,30 hod.. Denný program začína od 8:00 hod. a trvá do 16:00 hod..

Ak dieťa nemôže nastúpiť zo zdravotných dôvodov, je potrebné ich dokladovať lekárskym potvrdením, a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maximálne do piatich pracovných dní po skončení tábory, organizátor si vyhradzuje právo vrátiť 80 % sumy poplatku za neabsolvované dni. Storno poplatok slúži na zaplatenie nevyhnutných nákladov. Neúčasť je potrebné nahlásiť najneskôr do 8:00 hod. na tel.č. 0903863764.

Nedoporučujeme deťom brať si so sebou cenné  predmety. Za ich poškodenie, prípadne stratu organizátor nezodpovedá a škoda nebude uhradená.

Poplatok za letný tábor musí byť uhradený do 30.06.2022 v pokladni miestneho úradu  Šíravská 7   a kópiu úhrady za pobyt spolu s vyplnenou prihláškou je potrebné odovzdať osobne do 30.06.2022 Bc. Wildovej, č. dv. 205, 1. poschodie alebo zaslať mailom na adresu: iveta.wildova@vrakuna.sk.

Súčasťou prihlášky je „Čestné prehlásenie“, nahrádzajúce potvrdenie od lekára o vyhovujúcom zdravotnom stave dieťaťa, ktoré je nutné odovzdať v deň nástupu spolu s „fotokópiou preukazu poistenca!“

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!!!

X