Oznámenie o začatí stavebného konania – Dostavba výťahu v bytovom dome

Oznámenie o začatí stavebného konania:
Stavba: „ Dostavba výťahu v bytovom dome“
Stavebník: Vlastníci bytov a nebyt. priestorov bytového domu Toryská 13, 15, 17, Bratislava
Miesto st: bytový dom Toryská ul. č. 13, 15, 17, pozemky parc. č. 1211, 1212, 1213, stavby súp. č. 51056, kat. územie Vrakuňa, Bratislava

celý dokument

X