V predpokladanom dátume 11.06.2022 bude vykonaný bezpečnostný orez topoľa rastúceho na Píniovej ulici, pozemok registra “C”-KN p. č. 3413/51 v .ú. Vrakuňa, ktorý prostredníctvom dodávateľa zabezpečila firma Combin Banská Štiavnica, s.r.o. z dôvodu aktuálne prebiehajúcich sanačných prác “Bratislava, sanácia existujúceho tranzitného vodovodu z ocele DN 1200 z Podunajských Biskupíc po Malý Dunaj”.

Občanov žiadame o rešpektovanie pokynov príslušných pracovníkov, ktorý budú orez vykonávať.

X