V jarných mesiacoch bol Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vykonaný odber piesku z verejných pieskovísk v našej mestskej časti. Odobraté vzorky piesku v rozsahu stanovených ukazovateľov vyhoveli požiadavkám Vyhlášky MZ SR č.521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.

Jarnú údržbu a revíziu detských ihrísk realizuje mestská časť prostredníctvom pracovníkov Miestneho úradu a externých dodávateľov na základe pravidelných kontrol detských ihrísk a prijatých podnetov od všímavých občanov.

Pri jarnej údržbe sme doposiaľ opravili časť detského ihriska na Bebravskej ulici a na detskom ihrisku Slatinská – Bebravská bol z bezpečnostných dôvodov odstránený jeden detský herný prvok, ktorý bude nahradený novým.

Prevádzková doba je od 01.04. – 31.10. v čase od 08.00 do 21.00.

X