Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín, rastúcich na pozemku registra „C“-KN p. č. 2666/1, k. ú. Vrakuňa

X