Verejná vyhláška – Novostavba skladových priestorov

Oznámenie o začatí stavebného konania, Novostavba skladových priestorov, VN prípojka, Trafostanica a NN distribučný rozvod

 

Oznámenie o začatí stavebného konania:

Stavba: „ Novostavba skladových priestorov“

Stavebné objekty: SO 01 VN prípojka, SO 02 Trafostanica a SO 03 NN distribučný rozvod

Stavebník: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava

Miesto stavby: ul. Pod gaštanmi, na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2526/15, resp. reg. „E“ parc. č. 888, registra „C“ 3141/5, 3141/1, 3140/15, 3140/17, 3140/104, 3140/14, 3140/12, 3140/13, 3139/10,
3139/11, 3139/1, 3139/12, 2486/1, resp. reg. „E“ 881/26 a parc. č. 2374/36, kat. úz. Vrakuňa, Bratislava

 

Výhlaška vo formáte pdf.

X