Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 8 ks stromov a 4 ks krov na parcelách č.: 2114, 2117/1, 2112, 2115, 2116, 2181, 2119/1

X