Rozhodnutie, stavebné povolenie, Novostavba rekreačnej chaty

Rozhodnutie, stavebné konanie:
Stavba: „ Novostavba rekreačnej chaty“
Stavebník: Tomáš Kratochvíla, Rovniankova 12, 851 02 Bratislava
Miesto stavby: na pozemkoch parc. č. 1435 a 1436, kat. úz. Vrakuňa, Bratislava

X