Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 7 ks drevín, rastúcich na pozemku registra „C“-KN, p. č. 1225/1, v k. ú. Vrakuňa

X