Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín, rastúcich na pozemku registra „E“-KN, p. č. 682 a “C”-KN, p. č. 3689/1, 3688/10, 3686/1 v k. ú. Vrakuňa

X