Oznámenie o začatí územného  konania  o umiestnení stavby a stavebného konania, Novostavba skladových priestorov a územného konania o umiestnení dopravného a vodného objektu stavby

Oznámenie o začatí územného  konania  o umiestnení stavby a stavebného konania a územného konania o umiestnení dopravného a vodného objektu stavby:

Stavba: „ Novostavba skladových priestorov“

Stavebník: Tidly Slovakia, a.s., Dolná 5, Banská Štiavnica

Miesto stavby: na pozemkoch parc. č.  3139/1, 3140/15, 3140/67, 68, 90, kat. úz. Vrakuňa, Bratislava

celý dokument

X