Rozhodnutie, predĺženie platnosti stavebného povolenia Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa – I. časť, Rekonštrukcia parkoviska

Rozhodnutie, predĺženie platnosti stavebného povolenia:

Stavba: „ Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa-I. časť : Rekonštrukcia parkoviska, zázemie“

Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava

Miesto st: Popradská ul. na pozemkoch parc. č.  1238 a 1241, kat. úz. Vrakuňa, Bratislava

celý dokument

X