Oznámenie o začatí stavebného konania, predĺženie platnosti stavebného povolenia „Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa, Sociálne zázemie pre verejnosť“

Oznámenie o začatí stavebného konania:

Stavba: „Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa-I. časť : Rekonštrukcia parkoviska, sociálne zázemie pre verejnosť

Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava

Miesto st: Popradská ul. na pozemkoch parc. č.  1238 a 1241, kat. úz. Vrakuňa, Bratislava

X