Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“-KN, 1093/2, v k. ú. Vrakuňa

X