Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava-Vrakuňa. Oznámenie o začatí konania vo veci vydania povolenia na užívanie stavby verejnou vyhláškou

X