Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 7 ks drevín, rastúcich na pozemku registra „C“-KN, p. č. 15284/1, „E“-KN, p. č. 15568, „C“-KN, p. č. 15676/12, „C“-KN, p. č. 15675/1, „E“-KN, p. č. 15677/905, „C“-KN, p. č. 1205/1, v k. ú. Ružinov

X