Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 7 ks drevín, rastúcich na pozemku registra „C“-KN, parc. č. 3648/1 a „E“-KN, parc. č. 304, 271/2, 272/3 a 274/2 v k. ú. Vrakuňa

X